Átvétel, intézményváltás

ÁTVÉTEL/INTÉZMÉNYVÁLTÁS

Az átvétel általános feltételei:
     - azonos képzési területről (pedagógusképzés)
     - fennálló hallgatói jogviszony 
     - egy lezárt aktív félév
     - nem állnak fenn az elbocsájtás és kizárás feltételei 
     - az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott
       képzési időt
    
Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje július 1., illetőleg január 20. 
    
A kérelmet mellékleteivel együtt a kerelmek@barczi.elte.hu címre kérjük megküldeni a beadási határidő végéig. Hiánypótlásra a kar által meghatározott határidővel van lehetőség, annak figyelembevételével, hogy az átvételi kérelemre a határozatot a regisztrációs időszak végéig kell meghozni.

A hallgatónak a következő dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:

  • a)    igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyáról, mely tartalmazza, hogy az elbocsátás feltételei nem állnak fenn
  • b)    hitelesített kreditigazolást az elvégzett tanulmányairól, ennek hiányában teljesítésigazolást
  • c)    azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételihez be kellett nyújtania (pl. érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány).
  • d)    igazolás a felvételi pontszámról
  • e)    igazolás a szolgáltatási díj (8.000.-) befizetéséről

Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik. 
Az átvételről hozott határozat rendelkezik arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen, melyik szakirányon, milyen munkarendben és finanszírozási formában folytathatja a tanulmányait. 
Az átvételi határozatot elektronikus úton, valamint postai úton vagy személyes átvétellel is kézbesítjük a hallgatónak. 
    
Az átvétel kari szabályozása: 
288.§
ad. 34. §
(1) Az átvételi kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A dékáni döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő.
(2) Az a hallgató vehető át:
    a) aki legalább egy érvényesen lezárt félévvel rendelkezik,
    b) akinek felvételi pontszáma a Kar azonos felvételi évében és képzési formájában megállapított felvételi ponthatár legalább 85%-a,
    c) akinek súlyozott tanulmányi átlaga az utolsó aktív félévben 4,00 vagy ennél magasabb volt, és aki átlag 20 – alapképzés esetén legalább 30 – kredit értékben
         teljesített kurzusokat a lezárt féléveiben.

(Átvételi kérelem nyomtatvány letölthető itt)

Az ELTE Szenátusának 2018. V. 28-i határozata (érvénybe lépett 2018.08.01.) alapján az átvételt kérő hallgató az eljárásért szolgáltatási díjat köteles fizetni.
A szolgáltatási díj összege: 8.000 Ft.
Az összeget átutalással kell kiegyenlíteni, az átutalási bizonylatot az átvételi kérelemmel együtt kell benyújtani.

Az utaláson feltüntetendő adatok:

Kedvezményezett:  Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámla száma:  10032000-01426201-00000000
Közlemény: NÉV, AG9703/09, G0000 (Pl.: Minta Kata, AG9703/09, G0000) 

Kreditelfogadás:
Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást kezdeményezhet a szorgalmi időszak harmadik napjáig, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban a hallgató rendes kreditátviteli kérelmet a későbbiekben is benyújthat.

A kreditátviteli kérelmet a kurzusfelvételi időszak végéig kell benyújtani, mellékelve a befogadni kért tárgy hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv és hitelesített tárgytematika).

A kreditátviteli eljárásban a kérelmet tárgyanként külön-külön kell beadni és mellékletekkel ellátni. (kérelem nyomtatvány letölthető itt)
Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, elfogadása esetén a Tanulmányi Hivatal a kurzus felvételét törli.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy az egyes felsőoktatási intézmények eltérő tantervei miatt a képzés ideje 2 félévvel meghosszabbodhat. Tavaszi félévre történő átvétel esetén – a tantervi előfeltételi előírások miatt – előfordulhat, hogy javasoljuk a passzív félévre történő regisztrációt.