A távolléti oktatással összefüggő kari intézkedések - oktatóknak

A távolléti oktatással összefüggő kari intézkedések - oktatóknak
A koronavírus okozta veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben, az ELTE BGGYK dékánja, az alábbi egyetemi és kari intézkedésekről tájékoztatja a kar oktatói közösségét. A hírt folyamatosan frissítjük.

A távolléti oktatás támogatása

A felkészülési időszakot követően is fontosnak tartjuk, hogy folyamatos támogatást tudjunk biztosítani kollégáinknak és óraadóinknak a távoléti oktatás megvalósításában. A támogatás két szinten valósul meg: a kari Távolléti Oktatás Munkacsoport által kari, központi szinten, valamint az intézeteken belül, az egyes kollégák, szakmai csoportok által, az egymást segítő, tapasztalatokat megosztó, peer-to-peer támogatás szintjén.

A kari központi támogatás keretében több email került kiküldésre hasznos tájékoztató anyagok közreadásával, melyek mindegyike hozzáférhető a Távolléti oktatás menüpont valamely tartalmában

Ahhoz, hogy a kari támogatást a továbbiakban a valós igényekhez igazítsuk, számítunk valamennyi kollégánk együttműködésére. Ehhez egy kérdőívet állított össze a kari Távolléti Oktatás Munkacsoport, amelynek a kitöltését kérjük oktató kollégáinktól. A kérdőív linkjét valamennyi kari oktató email üzenetben kapja meg. Az egyetemi oktatás digitális térbe való áthelyezésének első oktatói tapasztalatairól és a távolléti oktatás további megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéni igényekről várjuk visszajelzéseiket a kérdőív kitöltésével.

Kérdés esetén kerjük, hogy küldjenek emailt a tavolletioktatas@barczi.elte.hu címre. A felkészülési időszak során felmerült kérdésekből GYIK-et hoztunk létre,  amelyet tovább bővítünk, a frissen beérkező kérdésekkel és az azokra adott válaszokkal. Bízunk benne, hogy ezzel is támogatni tudjuk oktatóinkat, a már elindult távolléti oktatásnak a hallgató és az oktató kölcsönös megelégedésével történő, minél gördulékenyebb megvalósításában.

Digitalizálás

Bár a kari könyvtár bezárt a hallgatók számára, a kari oktatókat, kutatókat továbbra is fogadja. A szakirodalom digitalizálása kapcsán a könyvtár igyekszik segíteni az oktatóknak a távolléti oktatás során feladható (hozzáférhető) szakirodalmak körének bővítésében, azonban a technikai felkészültségük nem elegendő egy digitalizálási kérés-roham kielégítésére (1 scannerük van). A könyvtár igazgatónőjének kérése, hogy lehetőség szerint legalább egy héttel a digitalizált tartalom használata előtt igényeljék meg az oktatók a könyv/fejezet stb. digitalizálását a konyvtar@barczi.elte.hu címen.

Fontos kiemelni, hogy a szkennelt szakirodalmak, digitalizált tartalmak kizárólag a távolléti oktatás során, kizárólag oktatási céllal használhatók! Kérjük, hogy erre minden esetben hívják fel a hallgatók figyelmét.

Ajánlás: javasoljuk, hogy a távolléti oktatás során jellemzően olyan szakirodalmakat adjanak meg a hallgatóknak, ami online hozzáférhető. Amihez önhibáján kívül nem tud hozzáférni a hallgató, azokat az oktató váltsa ki valamilyen más, hozzáférhető szakirodalommal. Az aktuálisan hozzáférhető adatbázisok, szakirodalmak listájáról honlapunkon keresztül is tájékozódhat.

Adatvédelem

A közreadott ppt-k, narrált ppt-k adatvédelme érdekében az ELTE Jogi Igazgatóságával egyeztetve, az alábbi szerzői jogi tájékoztatást kapták a hallgatók:

A távolléti oktatás keretében az ELTE bármely kara által közvetített előadások (ideértve a kiscsoportos vagy egyéni oktatási formákat, konzultációkat is), elérhetővé tett kép- és hangfelvételek, egyéb oktatási segédanyagok az ELTE tulajdonát képezik, azok csak az ELTE kifejezett engedélyével többszörözhetők (felvehetők, lementhetők, másolhatók, megoszthatók). Az előadások, felvételek, anyagok kizárólag a hallgató saját felkészülését szolgálják a távolléti oktatás keretében, azok felhasználása tilos bármilyen, ettől eltérő célra vagy módon. E szabályok megszegése személyiségi és szerzői jogi, továbbá egyetemi etikai illetve fegyelmi jogkövetkezményeket von maga után.

Gyakorlatot igénylő kurzusok – (SZ) vagy (GY)

Azoknál a kurzusoknál, melyek hallgatói személyes jelenlét nélkül semmiképp sem valósíthatóak meg, erről a tényről az oktató vagy a TH (továbbképzések esetén - kivéve a BA szakirányú továbbképzéseket), vagy az intézeti adminisztrátor (alap és mesterképzések külső óraadói esetében) Neptun üzenetet küldött az adott kurzus hallgatói számára, legkésőbb 2020. március 23-án délelőtt. A kurzusok később kerülnek megtartásra. A témában további tájékoztatás várható.

Külső óraadók

A külső óraadók tájákoztatása az intézeti adminisztrátorok feladata. Neptun azonosító (illetve az az alapján igényelhető iig azonosító) birtokában számukra is elérhetőek mindazok a távolléti oktatást támogató felületek, platformok, amelyeket a fő- és részmunkaidős oktatóinknak is kínál az egyetem és használnak a távolléti oktatás során. Az intézeti adminisztrátorok feladata, a külső óraadók rendszeres, naprakész tájékoztatása a hozzáférhető kari technikai és módszertani támogatásról. A továbbképzések külső óraadóinak rendszeres tájékoztatását a GYTK biztosítja.

Szakdolgozat

Az ELTE JOKT által jóváhagyott, a szakdolgozatvédésről szóló kari eljárásrenddel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

gyógypedagógia BA (nappali és levelező tagozat) képzés keretében a szakdolgozatvédés teljesen elektronikus módon zajlik, hallgatói személyes jelenlét nélkül.

- A hallgató a szakdolgozatáról/diplomamunkájáról készült bírálatokat legkésőbb 2020. április 30-ig kapja meg az intézet által választott elektronikus formában (email, feltöltött állomány stb.)
- A bírálatok hallgatóhoz történő megérkezését követően, a hallgató a szakdolgozatáról (1) egy maximum 1 oldalas absztraktot kell hogy készítsen, és (2) egy további, maximum 2 oldalas dokumentumban reflektálnia kell a megkapott bírálatokban foglalt észrevételekre és válaszolnia a feltett kérdésekre. E két dokumentumot elektronikus formában kérjük eljuttatni (emailen vagy feltöltéssel - az intézet által meghatározott módon) az intézet által megadott felületre (email címre), legkésőbb 2020. május 8-ig.
- A dolgozat végső érdemjegyét a védési bizottság állapítja meg a szakdolgozat, a bírálatok, az absztrakt és a hallgató által küldött maximum 2 oldalas dokumentum (reflexió, a bírálók által feltett kérdésekre küldött válaszok) alapján  és küldi meg a kari Tanulmányi Hivatalba (TH), legkésőbb 2020. május 18-ig, majd az érdemjegyet a TH rögzíti a Neptun-rendszerben.

Kérjük, hogy a megváltozott szakdolgozatvédési folyamat során postai úton ne kérjenek be semmilyen dokumentumot a hallgatóktól.

Portfólió benyújtás és védés

A  gyógypedagógia BA képzés szakirányú továbbképzésben az őszi félévről elmaradt portfóliók benyújtása és bírálata elektronikus módon történik az intézet által választott felületen, vagy kis számú portfólió (néhány darab) esetén a portfólió mentornak emailben is megküldhető. A választott módról a hallgatókat az intézetek/szakcsoportok közvetlenül értesítik. A záróportfólió bírálata az arra kidolgozott űrlapon történik. A portfóliók védése a záróvizsgán történik, a március 23-tól hatályos ELTE rendkívüli TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) rendelkezéseinek figyelembevételével. A záróvizsgák lebonyolításáról a későbbiekben részletes információt küldünk.

Gyógypedagógus szakvizsga esetén a II. és a IV. féléves hallgatók portfólióinak leadása és védése teljesen elektronikus módon zajlik, hallgatói személyes jelenlét nélkül, ennek pontos lebonyolításáról a szakfelelős tájékoztatja a témavezetőket, a bírálókat és a hallgatókat.

Gyógypedagógia-tanár mesterképzésben (MA-szakon) a portfóliók leadásáról és védéséről a szakfelelős a gyakorlatszervezőkkel egyeztetve küld értesítést a hallgatóknak és az érintett oktatóknak, bírálóknak.

Záróvizsga

A távolléti oktatást követően megvalósuló záróvizsgák menetéről és módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Utolsó frissítés: 2020. március 29.