Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

Köszöntöm a Látogatót az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának honlapján. Amikor 1900-ban megnyitotta kapuit, ez az intézmény a világ első gyógypedagógus-képző felsőiskolájaként indult, s járt be azóta a folyamatosan változó társadalmi kereteken belül is töretlen értékválasztásokkal jellemezhető fejlődési utat. 2000 óta az ország vezető, legnépszerűbb tudományegyetemének megbecsült karaként működik, beilleszkedve abba az utolérhetetlenül heterogén és (éppen ezért) rendkívül izgalmas szellemi-tudományos közösségbe, amely a különböző természet-, társadalom- és bölcsészettudományok folyamatos, egymást kölcsönösen megtermékenyítő diskurzusán keresztül az ELTE-t fémjelzi. Az országban egyedül itt található meg a gyógypedagógia teljes körűen kiépített, mind a három képzési szintet tartalmazó képzési portfóliója: csak nálunk érhető el az alapszak teljes, mind a nyolc szakirányt tartalmazó képzési spektruma, csak itt működik a pedagógusképzési terület hazánkban jelenleg egyetlen mesterszakja, ahonnan továbblépve akár a doktori fokozat is megszerezhető az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája gyógypedagógiai programjának keretei között. A kar továbbképző intézetének kínálatában pedig a szakirányú továbbképzések és a pedagógus-továbbképzések izgalmas, egyre bővülő palettájával találkozhatnak az érdeklődők. E teljes körű portfólió hatása érzékelhető a kar iránt évről évre megmutatkozó, többszörös túljelentkezési adatokban tetten érhető érdeklődésben, a biztos szakmai karriert megalapozó diplomák piaci értékállóságában, a gyógypedagógusi hivatást választók és művelők társadalmi megbecsültségében.

Modern szaktudáson, egy, a gyógypedagógia tudománya és a meghatározó társtudományok – a pszichológia, a szociológia, a neveléstudomány, a jogtudomány, a fogyatékosságtudomány és mások – legfrissebb eredményeire épülő gyakorlati tevékenység eszközei nyújtotta biztonságon túl ez a kar közösséget is kínál az ide tanulni vagy dolgozni érkezőknek. Olyan közösséget, amely vállalja a társadalmi küldetéséből, missziójából következő közös értékeket. Legyenek e közösség itt tanuló, itt kutató és itt oktató tagjai mégoly különbözőek is világnézeti hátterüket, politikai meggyőződésüket, morális választásaikat tekintve, egyvalami mégis jellemző mindannyiukra: minden ember méltóságának feltétlen tisztelete, bárminemű társadalmi kirekesztés ellentmondást nem tűrő elutasítása, a tudni és tenni akarás konok, az ellenkező ideológiai szándékokkal és társadalmi tendenciákkal makacsul szembeszegülő elszántsága. Mindaz tehát, ami a kar jelmondatában – „Tudással a befogadó Magyarországért” – oly pontosan kifejeződik: Tudományos ismeretekkel és az ezekre épülő know-how-val, szaktudással felvértezve a kar közösségéhez tartozók azért tanulnak, azért tanítanak és azért kutatnak, hogy hozzájárulhassanak egy olyan társadalom létrejöttéhez, amelyben semmiféle tulajdonsága vagy csoporthoz tartozása miatt sem rekesztődik ki senki a mindenki más által használt intézményekből, amelyben egyenlően hozzáférhetők az információk, a javak és a szolgáltatások, amelyben mindenki részese és értékes része a közösségeknek.

Köszöntöm a Látogatót az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának honlapján. Kívánom, hogy amikor keresgél a különböző tartalmak között, találja meg azokat az információkat, képzéseket, programokat vagy kutatási eredményeket, melyek akár egészen szoros, akár lazább szálakon keresztül is, de valamilyen formában részévé teszik a kar közösségének, tevékenységének.

 

Zászkaliczky Péter