Gyógypedagógia mesterképzési szak (MA) bemutatása

Gyógypedagógia mesterképzési szak (MA) bemutatása

Mi a képzésünk célja?

Olyan fogyatékosságügyi szakemberek képzése, akik szakismereteik birtokában holisztikus, etikai megalapozottságú emberképpel képesek a nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú, multidiszciplináris társadalomtudományként értelmezett gyógypedagógia-tudomány és határtudományai legkorszerűbb eredményeinek szintetizálására. Alkalmasak a teória és praxis kölcsönhatásainak vizsgálatára és értelmezésére, valamint szakmai tevékenységük széles körű reflektálására, az elméleti modellek és gyakorlati módszerek továbbfejlesztésére és nemzetközi összehasonlítására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Kinek a jelentkezését várjuk?

A mesterképzési (MA) szakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapdiplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári, gyógypedagógusi oklevéllel lehet jelentkezni.

Milyen ismeretek sajátíthatók el?

Humántudományi ismeretek: a neveléstudomány új irányzatai, társadalompolitika, kutatómunka; az integratív/inkluzív gyógypedagógia társtudományi alapjai, úgymint a képességfejlődés pszichológiai alapjai, nyelvészeti alapismeretek.

Gyógypedagógia-elmélet (a fogyatékosság probléma- és társadalomtörténete, az integráció és a differenciáló pedagógia összefüggései, összehasonlító gyógypedagógia, antropológiai és etikai modellek a gyógypedagógiában), az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai alapjai (segítő szakmák és értékek, szakmai szolgáltatási rendszerek a gyógypedagógiában); további választható ismeretkörök: az egyes fogyatékosságtípusok jellemzői, gyógypedagógiai pszichopatológia, a fogyatékosság mint komplex jelenség, akadályozott emberek szexuális szocializációja.

Ezen kívül az alapképzési szakiránnyal megegyező specifikus ismeretek az értelmileg akadályozott, hallássérült, látássérült, mozgáskorlátozott, tanulásban akadályozott személyek, valamint a logopédiai és pszichopedagógiai megsegítést igénylő személyek számára.

Milyen szakirányok választhatók?

A 2016/2017-es tanévben a Gyógypedagógiai terápia szakirányt hirdetjük (nappali és levelező tagozaton).

Hol tanulhatsz tovább az MA képzés után?

Mesterképzésben szerzett oklevéllel bármely doktori iskolába lehet jelentkezni. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Doktori Programja 2009 szeptemberétől várja azokat a jelentkezőket, akik a neveléstudományokon belül valamely gyógypedagógiai vonatkozású neveléstudományi kutatással szeretnének tudományos fokozatot szerezni.

Hol lehet elhelyezkedni okleveles gyógypedagógusként?

  • A középfokú és a felsőoktatásban
  • A gyakorlatban, a közigazgatásban és a szakmapolitikában
  • A tudományos kutatásban és a tudásfejlesztésben

 

Felvételi információk

Azon alapszakok listája, melyekről a hallgató beléphet a szakra:

gyógypedagógia mesterszakra bármely szakirányon szerzett gyógypedagógia szakos (BA) alapképzésben szerzett diplomával, vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevéllel lehet jelentkezni.

Képzési forma és munkarend:

Teljes idős képzés (nappali tagozat), részidős képzés (levelező tagozat). A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként, munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Finanszírozási forma:

A szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában indul mindkét tagozaton.
A felvételt nyert hallgatók többsége (95%) állami ösztöndíjas képzésben tanulhat.

Állami ösztöndíjas képzésre az a felvételiző jelentkezhet, aki korábbi felsőfokú tanulmányai során nem „használta fel” az államilag finanszírozott formában igénybe vehető összesen 12 tanulmányi félévét. Aki például 8 félév alatt szerezte főiskolai végzettségét, összesen még 4 további félévet vehet igénybe, így jelentkezhet a mesterképzésben állami ösztöndíjas férőhelyre. Akinek egy-két állami ösztöndíjas féléve maradt az igénybe vehető 12 félévből, az is megkezdheti tanulmányait az állami ösztöndíjas férőhelyen, majd ha félévei elfogynak, átkerül az önköltséges hallgatók közé.

Önköltséges képzésre jelentkezhet, aki már 12 vagy több félévet végzett állami ösztöndíjas képzésben. Aki például 8 félév alatt szerzett tanítói végzettséget, majd ezt követően 5 félév alatt gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus végzettséget, csak önköltséges képzésre nyerhet felvételt.

Az önköltség összege 2017. szeptembertől:

  • nappali tagozaton:            375.000 Ft/félév
  • levelező tagozaton:          325.000 Ft/félév

Felvételi irányszám:
     
Teljes idős (nappali)
            állami ösztöndíjas képzés:             25 fő
            önköltséges képzés:                       5 fő

      Részidős (levelező)
            állami ösztöndíjas képzés:           120 fő
            önköltséges képzés:                     10 fő

Képzési idő:
3 félév (90 kredit)

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles gyógypedagógus.

 
Elérhetőségek

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulmányi Hivatal
1097 Budapest Ecseri út 3.

Telefon: (06-1) 358-5500
Fax: (06-1) 348-3186
Email cím: to@barczi.elte.hu