Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak (MA) bemutatása

Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak (MA) bemutatása
A 2017/2018. tanév tavaszi félévében új mesterképzési szakot indított az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A képzés felvételi eljárásának szervezéséért az ELTE Tanárképző Központ felel. A képzést a Kar keresztfélévben indítja, legközelebb a 2022/2023. tanév tavaszi félévében. A képzés szakfelelőse: dr. habil Papp Gabriella, dékán. A szakfelelős ajánlója innen érhető el.

Mi a célja a mesterképzésnek?

A képzés célja a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettségre (BA) alapozva

 • a köznevelési intézményekben az inklúziót segítő utazó gyógypedagógusi hálózatban,

 • az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain,

 • a felsőoktatásban és a felnőttoktatásban

a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú képzésfejlesztési feladatra, valamint gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek tanítására, segítő szakemberek képzésére, az élethosszig tartó tanulás pedagógiai feladatainak végzésére, illetve a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes gyógypedagógia-tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA) rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket tartalmazó képzéseket szeretnének fejleszteni, illetve tanítani; akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít.

A szakra való belépéshez szükséges végzettség: a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettség (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevél.

Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi tartalmú képzésfejlesztés, illetve a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttoktatás intézményrendszerét, szabályozását, a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés módszertanát, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) állami minősítésének lépéseit, a felnőttoktatás módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttoktatási intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés továbbá pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Hogyan számítjuk a felvételi pontokat?

A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont szerezhető. Az egyes jogcímeken szerezhető pontok részletes meghatározását, illetve az igazolás módját az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete szerinti Felvételi Szabályzat és a felvételi tájékoztató tartalmazza.

A) Hozott tanulmányi eredmény: max. 80 pont

 • jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 80 pont

 • jó minősítés: 64 pont

 • közepes minősítés: 48 pont

 • elégséges minősítés: 32 pont

B.) Szakmai gyakorlat: max. 10 pont.

 • egy tanév (10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 5 pont

 • két vagy több tanév (legalább 2x10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 10 pont

C.) Többletpontok: max. 10 pont

 • az előnyben részesítés alapján maximum 5 pont adható:

  • hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont;

  • fogyatékossággal élő jelentkezőnek: 5 pont;

  • gyes/gyed/gyet/tgyás/gyod folyósításban részesülőnek: 1 pont.

 • nyelvtudás alapján maximum 6 pont adható:

  • felsőfokú (C1) szóbeli nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont

  • felsőfokú (C1) írásbeli nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont

  • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont

  • Egy nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe. A felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből) 6 pont jár.

 • OTDK részvétel: 2 pont

 • kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont

 • tudományos konferencia részvétel (előadás tartása): 2 pont

 • pedagógusképzési területen, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélre: 2 pont

 • szakmai oktatási tevékenység: igazolt oktatási tevékenység középfokú vagy felsőoktatási intézményben (gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi tematikájú tárgyak oktatása), igazolt gyakorlatvezetői tevékenység (gyógypedagógus-képzésben, gyógypedagógust segítő munkatárs képzésben): 2 pont

 • szakmai tevékenység: igazolt projektvezetői, alprojektvezetői tevékenység (kiemelt TÁMOP, EFOP, VEKOP stb.) projektekben: 2 pont

A rendelkezésre álló, a pontszámításhoz szükséges dokumentumok (oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, szakmai gyakorlat igazolása, többletpontokat igazoló dokumentumok) felvi.hu-ra történő feltöltési határideje: 2022. november 15., a póthatáridő (az ezt követően megszerzett dokumentumokra vonatkozóan): 2023. január 10. A csatolandó dokumentumok megadott határidőre történő feltöltésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után.

A szakmai gyakorlat értelmezése és igazolása: Megszerzett szakmai gyakorlat alatt a gyógypedagógiai nevelő-oktató munkát, továbbá a szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés vagy más területen gyógypedagógiai, illetve fogyatékosságügyi ismeretek oktatását kell érteni. Szakmai gyakorlatnak számító munkakörök: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gyógypedagógus vagy együttnevelést segítő pedagógus munkakör, gyógypedagógus középfokú oktatásban, szakoktató vagy szaktanár középfokú oktatásban (szakképzésben), felnőttképzésben; oktató vagy tanár a felsőoktatásban. A megszerzett szakmai gyakorlatot munkakör betöltéséről szóló munkáltatói igazolással kell igazolni, mely tartalmazza a munkaviszony időtartamát is.

Többletpont számításához szükséges dokumentumok:

a) aláírt szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:

 • a kutatási és publikációs tevékenységet igazoló listát,

 • tudományos konferencián való részvételt, melyhez vagy csatolni kell a konferencia előadás absztraktját vagy az előadást tartalmazó publikáció bibliográfiai adatait,

 • középfokú vagy felsőoktatási intézményben végzett oktatói és/vagy gyakorlatvezetői tevékenység igazolását

 • szakmai projektekben végzett szakmai tevékenység igazolását

b) bármely felsőoktatási intézményben végzett, 2-4 féléves, pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzés oklevelének másolata.

Képzés munkarendje: levelező.

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái pénteki és szombati napokon lesznek.

Finanszírozási forma: A gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt indul.

Az önköltség összege: 375.000.- Ft/félév.

Felvételi irányszám

 • Állami ösztöndíjas képzésben: minimum 15, maximum 45 fő.

 • Önköltséges formában: minimum 1, maximum 8 fő.

A képzésben megszerzendő kreditek száma: 90 kredit

A nyelvi követelményekről:

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján: "A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges."

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles gyógypedagógia-tanár (teacher of Special Needs Education)

A képzés helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A mesterképzettség (MA) megszerzése esetén (nem azonos az előmenetel szerinti mesterpedagógus szinttel) mesterképzettségi szintnek megfelelő fizetési fokozatba történő átsorolásra lesz jogosult a szakember. A 7 évenkénti pedagógus továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható az itt megszerzett szakképzettség.

Fontos információ:

 • A képzés felvételi eljárásának szervezéséért az ELTE Tanárképző Központ felel.

 • A mesterképzéssel összefüggő szakmai jellegű kérdéseket a papp.gabriella@barczi.elte.hu e-mail címen teheti fel.

A jelentkezés feltételeivel és határidejével kapcsolatos információk 2022. október 15-től a www.felvi.hu felületen az ELTE/Tanárképző Központ menüpont alatt találhatók meg.