Térítési díjak

Térítési díjak
  Jogcím Új összeg
1. Adminisztratív határidő elmulasztása 3.500,-
2. Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) * 1.000,-/példány
3. Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) 2.000,-/oldal, max. 10.000,-
4. Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat, programbizonyítvány másodlat készítése 10.000,- (+3.000 illeték)
5. Anyakönyvi adatváltozás miatt új oklevél kiállítása 10.000.-
6. Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj) ** 3.500,-/tétel
7. Befizetési határidő módosítása a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda kivetései esetén 1.000.-
8. Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8.000,-
9. Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően 3.500,-/tárgy
10. 2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga)  3.500,-
11. Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás 3.500,-
12. Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10.000,-
13. Megismételt záróvizsga díja: sikertelen záróvizsga, a záróvizsgáról való távolmaradás vagy megadott határidőig való le nem jelentkezés esetén*** 10.000,-
14. Kurzus 2. alkalommal történő felvétele (a korábbi kurzusfelvétel figyelembevételével számítandó) 3.000.- / kurzus
15. Kurzus 3. és további alkalommal történő felvétele (a korábbi kurzusfelvételek figyelembevételével számítandó) 7.000.- / kurzus
16. Ugyanazon diákigazolvány azonos félévben történő ismételt érvényesítése 3.500.-
17. Új, vagy érvényesített diákigazolvány postázása ajánlott, tértivevényes küldeményként 1.200.-
18. Az ideiglenes diákigazolványt 2012. január 1-től felváltó igazolás postázása ajánlott küldeményként 1.000.-
19. Neptun azonosító és jelszó postázása ajánlott küldeményként 1.000.-
20. Hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó igazolás postázása ajánlott küldeményként 1.000.-
21. **** Kredittúlfutási díj alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 8 600 Ft/kredit
22. **** Kredittúlfutási díj mesterképzésben 11 200 Ft/kredit
 
Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások: Nftv. 81. § f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.
 
** Önköltség és térítési-szolgáltatási díj esetén is automatikusan kerül kiírásra, a befizetési határidő lejártát követően
*** A jelentkezés január ill. június hónap első munkanapjáig - írásban - vonható vissza
**** Felmenő rendszerben kerül bevezetésre az önköltséges hallgatók esetében, először a 2018/19 tanévre felvett hallgatókra vonatkozóan
 
A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők az igényelt dokumentumot csak a szolgáltatási díj átutalással történt kiegyenlítését követően vehetik át.
Az utalás adatairól itt olvashat

*Ingyenesen kiállítandó dokumentumok:
− díjmentes a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása [Nftv.4 81. § (1) bekezdés f) pontja], továbbá:
− díjmentes a hallgatói jogviszony fennállása alatt ki nem adott oklevél és oklevélmelléklet első kiadása (a volt hallgató számára is) [Vhr.5 34. § (6) bekezdése];
− díjmentes a hallgatói jogviszony fennállása alatt minden jogviszony-igazolás kiadása [Vhr. 40. § (7) bekezdése];
− díjmentes a félévenként felvett tantárgyak, tantervi egységek adatainak (név, kód, oktató neve, kreditérték, számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, foglalkozás típusa, követelmények teljesítésének értékelése, időpontja, értékelő oktató neve) és képzésenként a félév lezárásának adatainak (lezárás dátuma, felvett kredit, teljesített kredit, (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag, kreditindex, korrigált kreditindex, összesített korrigált kreditindex) hitelesítése félévente egy alkalommal [Vhr. 41. § (1) bekezdés d) pontja].

Információ a megfizetendő illetékekkel kapcsolatban [Itv. 2. melléklet II. fejezet]:
(Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.383647):
− illetékmentes a felvétellel, ösztöndíj adományozásával, külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával, külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél elismerésével, tudományos fokozat honosításával kapcsolatos eljárás,
− bár kiállításuk díjmentes, az oklevél másolat, oklevélmelléklet másolat, (program)bizonyítvány másolat készítése illetékköteles, az illeték mértéke: 3 000 Ft.