ÚJ HATÁRIDŐ! – Ösztöndíj pályázat logopédusoknak – 2019

2019.06.28.
ÚJ HATÁRIDŐ! – Ösztöndíj pályázat logopédusoknak – 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot hirdet
A Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzésen való részvétel ösztöndíj támogatása
címmel

A pályázat meghirdetésének napja: 2019. május 29.

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban: GyFA)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Hazánkban ma a felnőtt korú, szerzett nyelvi/beszéd/hangképzési és nyelészavart mutató populáció logopédiai rehabilitációja túlnyomórészt megoldatlan. A klinikumban, illetve a felnőttek ellátásában tapasztalható logopédushiány kialakulásában az egészségpolitikai financiális nehézségeken kívül szerepet játszik az is, hogy a jelenlegi képzési rendszer nem tesz eleget a szerzett, organikus eredetű beszéd-, nyelvi és nyelészavarok ellátásában kompetens szakemberképzés igényeinek. Kiemelten fontosnak tartjuk a szerzett, organikus eredetű beszéd-, nyelvi és nyelészavarok rehabilitációjában alapfokon jártas szakemberek képzésének előmozdítását. Jelen ösztöndíj pályázat keretében célunk a Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzésben résztvevők, a megfelelően képzett szakemberek létszámának növelése.

A pályázat közvetlen célja, hogy ösztöndíj támogatást nyújtson a rehabilitációs szaklogopédus végzettség megszerzését célzó továbbképzés elvégzéséhez a 2019/2020-as tanévben azon logopédus szakemberek számára, akik elsősorban az egészségügyi szakellátás területén logopédiai ellátást biztosítanak, illetve kívánnak biztosítani a szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek számára.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Maximálisan pályázható ösztöndíj összege: 440 000 Ft/fő

Magánszemélyenként csak egy pályázat nyújtható be.

A pályázat keretében 18 személy ösztöndíj támogatására van lehetőség, személyenként 440 000 Ft összegben (220 000 Ft/félév/fő). A támogatás kizárólag az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központ által meghirdetett Logopédiai rehabilitáció elnevezésű két féléves szakirányú továbbképzésen való részvételre fordítható.

Az elnyerhető ösztöndíj nem fedezi a továbbképzés teljes költségeit. A képzés önköltsége 270 000 Ft/fő/félév. A nyertes pályázónak vállalnia kell az elnyert ösztöndíjon felüli rész finanszírozását (50 000 Ft/félév/fő)

A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Az ösztöndíj pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 7 920 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a GyFA között létrejött 5247/2018 számú támogatási szerződés biztosít.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A pályázók köre:

  • szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek logopédiai ellátását végző logopédusok (kiemelten az egészségügyi szakellátás területén dolgozók).
  • azon logopédusok,, akik bár a pályázat benyújtásának idején nem dolgoznak az egészségügyi szakellátás területén a fentebb említett célcsoporttal, azonban vállalják, hogy az oklevél megszerzését követő tanévtől legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamban önkéntes vagy finanszírozott tevékenység keretében részt vesznek a szerzett beszéd/nyelvi zavarokat mutató vagy súlyosan halmozottan fogyatékos személyek logopédiai ellátásában az egészségügyi szakellátás területén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzés elvégzéséhez az elnyert ösztöndíjon felül összesen 100 000 Ft önrész vállalása szükséges, mely egyben a pályázott ösztöndíj elnyerésének feltétele.

A pályázat nyilvános.

Megvalósítási időszak

2019. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével (aláírva, szkennelve), illetve az alábbiakban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati adatlap A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány honlapjáról tölthető le: www.barczi.elte.hu/gyfa

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást!

ÚJ IDŐPONT: Benyújtási határidő: 2019. július 15.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon éjfélig email-en keresztül adnak fel a gyfa.palyazat@gmail.com email címre.

A megpályázott ösztöndíj csak a 2019/2020-as tanév szeptemberében megkezdődő 2 féléves Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzésre használható fel. Pályázó tehát a jelen pályázatra történő jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a Logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzést a 2019/2020-as tanév szeptemberében – az ELTE-vel aktív hallgatói jogviszonyt létesítve – megkezdi, s a képzés keretében oklevelét 2020 folyamán megszerzi. Az ösztöndíjjal való elszámolás alapját az oklevél képezi, az oklevél megszerzésének elmaradása esetén, jelentkező tudomásul veszi, hogy a megpályázott összeg tekintetében a GyFA felé visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a következő mellékletek csatolásával:

Kötelező mellékletek:

  • igazolás továbbképzésre történt jelentkezésről[1] (az ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Továbbképző Központ által kiállított igazolás) – szkennelve
  • szakmai önéletrajz – pdf/jpg formátumban
  • munkaviszony igazolás, amely tartalmazza a betöltött munkakör megnevezését, a jogviszony típusát (teljes munkaidős/részmunkaidős)– szkennelve

Nem kötelező melléklet (csatolható dokumentum):

  • munkaköri leírás – szkennelve
  • a munkáltató szándéknyilatkozata a képzésen való részvétel támogatásáról (pl. munkaidő kedvezményről a képzés elvégzése tekintetében és/vagy anyagi támogatásról az önrész átvállalásával és/vagy a továbbképzés elvégzését követően történő (tovább)foglalkoztatásról) – szkennelve

Formai hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a pályázat elutasításra kerül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány

E-mail: gyfa.palyazat@gmail.com (tárgy: logorehab ösztöndíj 2019)

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet feltenni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltétel leírását.

Sikeres pályázást kívánunk!

Nádas Pál
a kuratórium elnöke

 

[1] Javasoljuk, hogy figyelmesen tanulmányozza át az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központnak a szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezésről szóló igazolás kiállításának feltételeit, mely szerint egy jelentkezés csak akkor minősül befogadottnak, amennyiben a jelentkező a 7000 Ft-os jelentkezési díjat az adott számlaszámra befizeti.