Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Küldetésnyilatkozat

Intézetünk a gondolkodás területén ismereteket gyűjt, rendszerez és újakat hoz létre. Az emberi társadalmak, különösen a késő modern társadalmak sokféleségének értelmezésére törekszik. Az egyes tudományterületeken túlmutató transzdiszciplináris szemlélet, illetve elméleti és módszertani tudás elsajátításának lehetőségeit nyújtja.

Kutatói és oktatói munkánk az egymásba olvadó, folytonosan változó, egymásnak gyakorta ellentmondó társadalmi jelenségek, folyamatok és kulturális jelentések feltárására fókuszál. Eközben, egyebek mellett, a fogyatékosság (személyhez) rögzített kategóriaként volt felfogásától elszakadva, elsősorban a fogyatékosság mint viszony, másodsorban mint fogalom és mint komplex léthelyzet teljességre törekvő megragadására irányul.

Legfőbb célunk, hogy intézetünk az általános és szakmai műveltség bővítésének, a konstruktív, nyitott, autonóm és kritikai gondolkodás elősegítésének terepeként működjön.

Kutatói és tanári munkánk elsődleges területe a fogyatékossággal élő emberek (alkalmanként – a használt eszköztárral – más marginalizált csoportok, „speciális szükségletű” emberek) társadalmi helyzetének, elnyomásának feltárása és megmutatása, s ezáltal továbbgondolkodásra, önfejlesztésre, cselekvésre ösztönzés.

Kutatóként többféle tudományterületet képviselünk: a fogyatékosságtudományt, a szociológiát, a társadalmi nem tudományát, a történettudományt és a közgazdaságtant. Vizsgálódásaink eredményei esetenként a műfajilag kötelező bonyolult szaknyelven íródnak. Folyamatosan törekszünk azoknak az átlagolvasó számára is világos formákban történő újrafogalmazására, esetenként könnyen érthető nyelven is. Ezt az empowerment, a hatalommal való felruházás részének tekintjük.

Elméleti törekvéseink között szerepelnek – több más mellett – a mindennapi (nem politikai) hatalmi működés rekonstrukciója, az elnyomás működési módjának megértése, az uralkodó diskurzus dekonstrukciós és hermeneutikai elemzése is.

Feladatunknak tekintjük, hogy tudományterületeinken végzett kutatói és oktatói tevékenységünkkel hozzájáruljunk az ELTE-n, s a „Bárczin” végző egyetemi Hallgatók értelmiségivé válásához, kritikai gondolkodásra való képességük, társadalomtudományi műveltségük kialakulásához, szakmai fejlődésükhöz.

Fotók: Jelli Magdolnaa magyar Önálló Életvitel Mozgalom (ÖNÉ) egyik megalapítója, Thomas Gallaudeta Hottentotta VénuszMichel Foucault; Yoda, mint szimbólum: se keze se lába, mégis vele az Erő; Simone de Beauvoir; a Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás logo-ja; készül a CRPD: Lex GrandiaRandolph Silliman BourneElmer az elefánt, aki egyszer elveszítette a színeit.