Műhelyek

Műhelyek

A Karon az országban egyedülállóan széleskörű kutatási-fejlesztési tevékenység folyik a gyógypedagógiához kapcsolódó témakörökben. A kutatói, fejlesztői tevékenység mutatja a gyógypedagógia, mint diszciplínákat összefűző tudományterület sokszínűségét. A korábban dominánsan individuális kutatásokat fokozatosan felváltja a nagyobb hatékonyságot biztosító műhelymunka. Jelenleg öt tudományos műhely működik aktívan a karon. 

Támogató Technológiák és Tekintetkövetés Műhely

A műhely vezetője

Dr. Győri Miklós, habilitált egyetemi docens, BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Kapcsolat

gyori.miklos@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

Dr. Billédi Katalin, főiskolai docens; Borsos Zsófia, tanársegéd; Dr. Csákvári Judit, adjunktus; Dr. Győri Miklós, habilitált egyetemi docens, kutatásvezető; Miksztai-Réthey Brigitta, tanársegéd; Dr. Stefanik Krisztina, adjunktus.

Fókuszok és módszertanok

A 2010 tavaszán alakult, munkáját hálózatosan, egymással összefüggő, átfedő kutatási-fejlesztési projektek szöveteként szervező műhely munkájának fókuszában az áll, miként alkalmazhatóak a korszerű digitális eszközök az atipikus képességmintázatú személyek tanulásának és autonómiájának támogatására. Egyaránt fontosnak tartjuk a technológiák közvetlen felhasználási lehetőségeit valamint azokat a közvetett alkalmazási módokat, amikor a segítőt, a kutatási folyamatot, vagy a diagnosztikát-állapotmegismerést támogatjuk meg digitális eszközökkel.

Kiemelt kutatási módszerünk a tekintetkövetéses technológia, ennek ma már több változatát is alkalmazzuk. Ez lehetővé teszi a vizuális figyelem fókuszának rendkívül pontos követését s ezen keresztül az azt irányító, különböző szintű neurális, kognitív (pl. tanulási) és affektív folyamatok igen precíz vizsgálatát. Emellett további kvantitív és kvalitatív kutatási módszerek igen széles körét alkalmazzuk a pedagógia, a pszichológia, az informatika és más diszciplinák területéről.

Jelenlegi nagyobb témák

Társas komoly játékon alapuló digitális szűrőrendszer fejlesztése az autizmus spektrum zavar magasan funkcionáló eseteinek óvodáskori szűrésére; a tekintetkövetéses technika alkalmazása a konfliktuskezeléssel összefüggő készségek finom monitorozására; magas szintű nyelvfeldolgozási és olvasási folyamatok az autizmus spektrumon; digitális eszközök használata és digitális támogatás intellektuális képességzavarral élő személyek esetében; a tekintetkövetéses kutatási technika alkalmazása krónikus betegcsoportok vizsgálatában és koraszülött személyek utánkövetésében; támogató applikációk  az autizmus spektrumon lévő személyek és segítőik számára.


Kognitív és Nyelvi Fejlődés Műhely

A műhely vezetője

Marton Klára, egyetemi tanár, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

klara.marton@barczi.elte.hu

A műhely projekt-orientáltan működik; néhány állandó tagtól eltekintve, a műhelyben aktívan résztvevők köre projektenként változik.

A Kognitív és Nyelvi Fejlődés Műhelyben jelenleg zajló kutatások
 • Kognitív profilok összehasonlító elemzése különböző nyelvi és kognitív teljesítményt nyújtó csoportokban
 • A kutatás keretében a nyelvi megértés hátterében álló kognitív folyamatok közül elsősorban a gátlási funkciók és a munkamemória szerepét vizsgáljuk élethosszon át (3 éves kortól 8o éves korig) és különböző fogyatékos populációkban (nyelvi zavar, dadogás, autizmus, ADHD). A kutatásban részt vesznek a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének munkatársai, az amerikai PhD Program in Speech-Language-Hearing Sciences, Graduate School and University Center of the City University of New York egyetem kutatói és Ph.D. hallgatói, valamint kutató kollégák a svájci Université de Genève tolmácsképző programjából.
 • Többnyelvű szókincsteszt - Cross-linguistic Lexical Tasks- magyar nyelvű validálása nemzetközi kollaborációban lengyel, szlovák, cseh, angol, máltai és indonéz egyetemek munkatársainak részvételével.
 • A kétnyelvűség kognitív hatásainak kutatása projekt nemzetközi együttműködésban zajlik a karon, az amerikai Garduate Center of CUNY és az izraeli Haifa egyetemeken. E közös kutatás keretében a nyelvi és kulturális eltéréseknek a kognitív teljesítményekre gyakorolt hatását vizsgáljuk kétnyelvű gyermekek és felnőttek esetében. A kutatásban mind a három országban aktívan részt vesznek mester szakos és Ph.D. hallgatók.
 • A Psychologia Hungarica Caroliensis folyóirat tematikus különszámának  összeállítása, amelyben 7 különböző tanulmányban tárgyaljuk a végrehajtó funkciók fejlődését és jellemzőit tipikus és atipikus csoportokban.

Művészet Alapú Kutatási Műhely (Arts-Based Research)

A műhely vezetője

Dr. Novák Géza Máté, egyetemi docens, Általános Gyógypedagógiai Intézet

Kapcsolat

novak.geza@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

 Dr. Novák Géza Máté, Dr. Kiss Virág, Dr. Horváth Zsuzsanna drs, Dr. Kunt Zsuzsanna 

A Műhely célja

A Műhely célja, hogy rendszerezze a művészetalapú módszerek elméleti és módszertani jellemzőit és a művészet alapú kutatások terén előmozdítson hazai és nemzetközi projekteket. A kutatócsoport művészeti intervenciós módszereket kínál a fogyatékossággal élő személyekkel és más érintett csoportokkal való munkában a képességfejlesztés, a közösségépítés, a társadalmi befogadás és a mentálhigiénés támogatás terén.

Területek, tevékenységek, tervek
 • Művészetalapú kutatási módszerek fejlesztése és kipróbálása
 • Kutatói team heti rendszerességgel, folyamatos műhelymunka, információ-csere
 • A műhely tagjainak hazai és nemzetközi publikációs tevékenysége
 • Szakdolgozatok vezetése
 • Szakmai együttműködés hazai és nemzetközi szinteken
 • Konferencia-szervezés (bARTczi művészetpedagógiai műhelykonferencia, 2016)

Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely

A műhely vezetője

Könczei György Ph.D. Dsc. – egyetemi tanár, intézetigazgató, FOTRI Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Kapcsolat

konczei.gyorgy@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

A Műhely 16 tagot számlál. Néhányan közülük már doktori fokozattal bíró mentorok. (Dr. Katona Vanda, Dr. Hernádi Ilona, Dr. Sándor Anikó, Dr. Kunt Zsuzsanna, Dr. Mikola Orsolya, Dr. Hoffman István, Hoffmann Rita, Dr. Flamich Mária, Horváth Péter, Dr. Heiszer Katalin, Andor Csaba, Berzsenyi Emese, Kemény Péter, Jakab Nóra, Dr. Gurbai Sándor, Svastics Carmen)

Tudományterületek és a cél

A Műhely célja az egyes doktoranduszok szakmai és tudományos fejlődésének közösen végzett, odafigyelő kritikai támogatása. A Műhelyben készülő doktori értekezések fogyatékosságtudomány mellett az alábbi primer tudományterületeken íródnak: gyógypedagógia, szociológia, antropológia, jogtudomány, kultúratudomány, neveléstudomány. A Műhely együttes, műhelyszerű formában havonta egy alkalommal, átlagosan 3-3 órányi időben dolgozik, 2010. óta. Tagjainak itthon és külföldön publikálnak, évente konferenciákat szerveznek, OTKA-kutatást végeznek. 


Integrált – inkluzív nevelés – oktatás tudományos műhely

A műhely vezetője

Perlusz Andrea, habilitált főiskolai tanár, tudományos és stratégiai dékánhelyettes, BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

perlusz.andrea@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

Dr. habil. Papp Gabriella; Dr. Szekeres Ágota; Dr. Stefanik Krisztina ; Dr. Mile Anikó; Dukic Monika drs.; Dr. Loványi Eszter; Báder Melinda; Nagyné Dr. Schiffer Csilla; Fazekas Dorottya Krisztina drs.; Galambos Katalin; Kármán Bianka drs.;  Tóth Adrienn Anita drs.; Barthel Betty; Dr. Tamás Katalin; Dr. Berencsi Andrea; Dr. Kállai Gabriella

A Műhely célja

A Műhely 2020-as megalakításának célja, hogy az integrált – inkluzív nevelés –oktatással foglalkozó kutatásoknak – legyenek azok TDK, doktori vagy egyéb pl. OTKA kutatások – szakmai bemutatkozási lehetőséget és fejlődést támogató eszmecserét, kritikus baráti segítséget biztosítson.
A Műhely kutatási fókuszai között az integrált – inkluzív oktatás és a társadalmi inklúzió jogi, pedagógiai, gyógypedagógiai, szociológiai, és pszichológiai aspektusai szerepelnek, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek széles körének alkalmazásával.
A Műhely célja továbbá, a témába illeszkedő hazai és nemzetközi publikációk megszületésének és megjelenésének támogatása, konferenciák, szakmai előadások – workshopok szervezése.
A Műhely összejöveteleit havonta tartja.

Jelenlegi nagyobb témák

· tipikus fejlődésű gyermekek és tanulók sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tudásának és attitűdjének vizsgálata;
· fogyatékossággal élő felnőtt személyek társadalmi integrációját befolyásoló tényezők és szemléletformáló programok hatásának vizsgálata;
· az inkluzív nevelésben résztvevő partneri háló viszonyrendszerének, kommunikációs és együttműködési jellemzőinek vizsgálata;
· inkluzív intézményfejlesztési folyamatok támogatása;
· az inkluzív intézményvezetés – mint fogalom – értelmezése, az inkluzív intézményvezetővel szemben támasztott követelmények, ezek mérésére alkalmas eszköztár kialakítása, az inkluzív intézményvezetés koncepciójának illeszkedése a hazai jogszabályi környezetbe;
· az inkluzív nevelés – mint esélyegyenlőségi kritérium – sajátosságai, feltételei;
· sajátos nevelési igényű tanulók társas kapcsolatainak vizsgálata integrált – inkluzív környezetben;
· az Inclusive Excellenece szemlélete, az inklúzió megvalósulása a felsőoktatásban
· alkalmazott kutatások az inklúziót támogató pedagógiai és pszichológiai beavatkozások hatásairól;
· átmenet-tervezés, átmenet-támogatás gyakorlatainak feltárása, beavatkozási protokollok fejlesztése és hatásvizsgálata;.
· gyógypedagógus szerepek vizsgálata, szakértelem, kompetencia feltárása, a gyógypedagógusok együttnevelésről szóló történeteinek többszintű elemzése, az explicit és tacit tudáselemek, valamint a pedagógiai/gyógypedagógiai nézetek, attitűdök feltárása;· a gyógypedagógus-szakma professzionalizmusa – különös tekintettel az együttnevelést segítő gyógypedagógiai tevékenységre.