Műhelyek

Műhelyek

Műhelyek

A Karon az országban egyedülállóan széleskörű kutatási-fejlesztési tevékenység folyik a gyógypedagógiához kapcsolódó témakörökben. A kutatói, fejlesztői tevékenység mutatja a gyógypedagógia, mint diszciplínákat összefűző tudományterület sokszínűségét. A korábban dominánsan individuális kutatásokat fokozatosan felváltja a nagyobb hatékonyságot biztosító műhelymunka. Jelenleg öt tudományos műhely működik aktívan a karon. 

Támogató Technológiák és Tekintetkövetés Műhely

A műhely vezetője

Dr. Győri Miklós, habilitált egyetemi docens, BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Kapcsolat

gyori.miklos@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

Dr. Billédi Katalin, főiskolai docens; Borsos Zsófia, tanársegéd; Dr. Csákvári Judit, adjunktus; Dr. Győri Miklós, habilitált egyetemi docens, kutatásvezető; Miksztai-Réthey Brigitta, tanársegéd; Dr. Stefanik Krisztina, adjunktus.

Fókuszok és módszertanok

A 2010 tavaszán alakult, munkáját hálózatosan, egymással összefüggő, átfedő kutatási-fejlesztési projektek szöveteként szervező műhely munkájának fókuszában az áll, miként alkalmazhatóak a korszerű digitális eszközök az atipikus képességmintázatú személyek tanulásának és autonómiájának támogatására. Egyaránt fontosnak tartjuk a technológiák közvetlen felhasználási lehetőségeit valamint azokat a közvetett alkalmazási módokat, amikor a segítőt, a kutatási folyamatot, vagy a diagnosztikát-állapotmegismerést támogatjuk meg digitális eszközökkel.

Kiemelt kutatási módszerünk a tekintetkövetéses technológia, ennek ma már több változatát is alkalmazzuk. Ez lehetővé teszi a vizuális figyelem fókuszának rendkívül pontos követését s ezen keresztül az azt irányító, különböző szintű neurális, kognitív (pl. tanulási) és affektív folyamatok igen precíz vizsgálatát. Emellett további kvantitív és kvalitatív kutatási módszerek igen széles körét alkalmazzuk a pedagógia, a pszichológia, az informatika és más diszciplinák területéről.

Jelenlegi nagyobb témák

Társas komoly játékon alapuló digitális szűrőrendszer fejlesztése az autizmus spektrum zavar magasan funkcionáló eseteinek óvodáskori szűrésére; a tekintetkövetéses technika alkalmazása a konfliktuskezeléssel összefüggő készségek finom monitorozására; magas szintű nyelvfeldolgozási és olvasási folyamatok az autizmus spektrumon; digitális eszközök használata és digitális támogatás intellektuális képességzavarral élő személyek esetében; a tekintetkövetéses kutatási technika alkalmazása krónikus betegcsoportok vizsgálatában és koraszülött személyek utánkövetésében; támogató applikációk  az autizmus spektrumon lévő személyek és segítőik számára.


Kognitív és Nyelvi Fejlődés Műhely

A műhely vezetője

Marton Klára, egyetemi tanár, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

klara.marton@barczi.elte.hu

A műhely projekt-orientáltan működik; néhány állandó tagtól eltekintve, a műhelyben aktívan résztvevők köre projektenként változik.

A Kognitív és Nyelvi Fejlődés Műhelyben jelenleg zajló kutatások
 • Kognitív profilok összehasonlító elemzése különböző nyelvi és kognitív teljesítményt nyújtó csoportokban
 • A kutatás keretében a nyelvi megértés hátterében álló kognitív folyamatok közül elsősorban a gátlási funkciók és a munkamemória szerepét vizsgáljuk élethosszon át (3 éves kortól 8o éves korig) és különböző fogyatékos populációkban (nyelvi zavar, dadogás, autizmus, ADHD). A kutatásban részt vesznek a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetének munkatársai, az amerikai PhD Program in Speech-Language-Hearing Sciences, Graduate School and University Center of the City University of New York egyetem kutatói és Ph.D. hallgatói, valamint kutató kollégák a svájci Université de Genève tolmácsképző programjából.
 • Többnyelvű szókincsteszt - Cross-linguistic Lexical Tasks- magyar nyelvű validálása nemzetközi kollaborációban lengyel, szlovák, cseh, angol, máltai és indonéz egyetemek munkatársainak részvételével.
 • A kétnyelvűség kognitív hatásainak kutatása projekt nemzetközi együttműködésban zajlik a karon, az amerikai Garduate Center of CUNY és az izraeli Haifa egyetemeken. E közös kutatás keretében a nyelvi és kulturális eltéréseknek a kognitív teljesítményekre gyakorolt hatását vizsgáljuk kétnyelvű gyermekek és felnőttek esetében. A kutatásban mind a három országban aktívan részt vesznek mester szakos és Ph.D. hallgatók.
 • A Psychologia Hungarica Caroliensis folyóirat tematikus különszámának  összeállítása, amelyben 7 különböző tanulmányban tárgyaljuk a végrehajtó funkciók fejlődését és jellemzőit tipikus és atipikus csoportokban.

Művészet Alapú Kutatási Műhely (Arts-Based Research)

A műhely vezetője

Dr. Novák Géza Máté, egyetemi docens, Általános Gyógypedagógiai Intézet

Kapcsolat

novak.geza@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

 Dr. Novák Géza Máté, Dr. Kiss Virág, Dr. Horváth Zsuzsanna drs, Dr. Kunt Zsuzsanna 

A Műhely célja

A Műhely célja, hogy rendszerezze a művészetalapú módszerek elméleti és módszertani jellemzőit és a művészet alapú kutatások terén előmozdítson hazai és nemzetközi projekteket. A kutatócsoport művészeti intervenciós módszereket kínál a fogyatékossággal élő személyekkel és más érintett csoportokkal való munkában a képességfejlesztés, a közösségépítés, a társadalmi befogadás és a mentálhigiénés támogatás terén.

Területek, tevékenységek, tervek
 • Művészetalapú kutatási módszerek fejlesztése és kipróbálása
 • Kutatói team heti rendszerességgel, folyamatos műhelymunka, információ-csere
 • A műhely tagjainak hazai és nemzetközi publikációs tevékenysége
 • Szakdolgozatok vezetése
 • Szakmai együttműködés hazai és nemzetközi szinteken
 • Konferencia-szervezés (bARTczi művészetpedagógiai műhelykonferencia, 2016)

Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely

A műhely vezetője

Könczei György Ph.D. Dsc. – egyetemi tanár, intézetigazgató, FOTRI Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Kapcsolat

konczei.gyorgy@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

A Műhely 16 tagot számlál. Néhányan közülük már doktori fokozattal bíró mentorok. (Dr. Katona Vanda, Dr. Hernádi Ilona, Dr. Sándor Anikó, Dr. Kunt Zsuzsanna, Dr. Mikola Orsolya, Dr. Hoffman István, Hoffmann Rita, Dr. Flamich Mária, Horváth Péter, Dr. Heiszer Katalin, Andor Csaba, Berzsenyi Emese, Kemény Péter, Jakab Nóra, Dr. Gurbai Sándor, Svastics Carmen)

Tudományterületek és a cél

A Műhely célja az egyes doktoranduszok szakmai és tudományos fejlődésének közösen végzett, odafigyelő kritikai támogatása. A Műhelyben készülő doktori értekezések fogyatékosságtudomány mellett az alábbi primer tudományterületeken íródnak: gyógypedagógia, szociológia, antropológia, jogtudomány, kultúratudomány, neveléstudomány. A Műhely együttes, műhelyszerű formában havonta egy alkalommal, átlagosan 3-3 órányi időben dolgozik, 2010. óta. Tagjainak itthon és külföldön publikálnak, évente konferenciákat szerveznek, OTKA-kutatást végeznek. 


Integrált – inkluzív nevelés – oktatás tudományos műhely

A műhely vezetője

Perlusz Andrea, habilitált főiskolai tanár, tudományos és stratégiai dékánhelyettes, BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

perlusz.andrea@barczi.elte.hu

A műhely jelenlegi állandó tagjai

Dr. habil. Papp Gabriella; Dr. Szekeres Ágota; Dr. Stefanik Krisztina ; Dr. Mile Anikó; Dukic Monika drs.; Dr. Loványi Eszter; Báder Melinda; Nagyné Dr. Schiffer Csilla; Fazekas Dorottya Krisztina drs.; Galambos Katalin; Kármán Bianka drs.;  Tóth Adrienn Anita drs.; Barthel Betty; Dr. Tamás Katalin; Dr. Berencsi Andrea; Dr. Kállai Gabriella

A Műhely célja

A Műhely 2020-as megalakításának célja, hogy az integrált – inkluzív nevelés –oktatással foglalkozó kutatásoknak – legyenek azok TDK, doktori vagy egyéb pl. OTKA kutatások – szakmai bemutatkozási lehetőséget és fejlődést támogató eszmecserét, kritikus baráti segítséget biztosítson.
A Műhely kutatási fókuszai között az integrált – inkluzív oktatás és a társadalmi inklúzió jogi, pedagógiai, gyógypedagógiai, szociológiai, és pszichológiai aspektusai szerepelnek, kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek széles körének alkalmazásával.
A Műhely célja továbbá, a témába illeszkedő hazai és nemzetközi publikációk megszületésének és megjelenésének támogatása, konferenciák, szakmai előadások – workshopok szervezése.
A Műhely összejöveteleit havonta tartja.

Jelenlegi nagyobb témák

· tipikus fejlődésű gyermekek és tanulók sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tudásának és attitűdjének vizsgálata;
· fogyatékossággal élő felnőtt személyek társadalmi integrációját befolyásoló tényezők és szemléletformáló programok hatásának vizsgálata;
· az inkluzív nevelésben résztvevő partneri háló viszonyrendszerének, kommunikációs és együttműködési jellemzőinek vizsgálata;
· inkluzív intézményfejlesztési folyamatok támogatása;
· az inkluzív intézményvezetés – mint fogalom – értelmezése, az inkluzív intézményvezetővel szemben támasztott követelmények, ezek mérésére alkalmas eszköztár kialakítása, az inkluzív intézményvezetés koncepciójának illeszkedése a hazai jogszabályi környezetbe;
· az inkluzív nevelés – mint esélyegyenlőségi kritérium – sajátosságai, feltételei;
· sajátos nevelési igényű tanulók társas kapcsolatainak vizsgálata integrált – inkluzív környezetben;
· az Inclusive Excellenece szemlélete, az inklúzió megvalósulása a felsőoktatásban
· alkalmazott kutatások az inklúziót támogató pedagógiai és pszichológiai beavatkozások hatásairól;
· átmenet-tervezés, átmenet-támogatás gyakorlatainak feltárása, beavatkozási protokollok fejlesztése és hatásvizsgálata;.
· gyógypedagógus szerepek vizsgálata, szakértelem, kompetencia feltárása, a gyógypedagógusok együttnevelésről szóló történeteinek többszintű elemzése, az explicit és tacit tudáselemek, valamint a pedagógiai/gyógypedagógiai nézetek, attitűdök feltárása;· a gyógypedagógus-szakma professzionalizmusa – különös tekintettel az együttnevelést segítő gyógypedagógiai tevékenységre.


AFÁZIA ÉS EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEK kutatócsoport

A kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) támogatásával 2020-ban alakult meg.
 

A kutatócsoport vezetője

Zakariás Lilla, PhD, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

zakarias.lilla@barczi.elte.hu

A kutatócsoport tagjai gyakorló logopédusok és logopédus hallgatók.
Várjuk a kutatócsoport munkája iránt érdeklődő, abba szívesen bekapcsolódó hallgatók jelentkezését!

A kutatócsoportban jelenleg zajló kutatások

· Nyelvi és nem-nyelvi kognitív profilok feltárása különböző eredetű afáziákban

· A nyelvi és munkamemória-teljesítmény egy személyen belül megfigyelhető változékonyságának és a változékonyság nyelvi felépüléssel való összefüggéseinek vizsgálata stroke után kialakuló afáziában

· Afáziatesztek adaptációja magyar nyelvre, valamint új afáziatesztek kidolgozása és sztenderdizálása

· Az online logopédiai diagnosztika („teleassessment”) lehetőségeinek vizsgálata és papír-ceruza tesztek online adaptációja

A projektekre nagyfokú interdiszciplinaritás jellemző. A kutatások során alapkutatási és alkalmazott kutatási módszereket ötvözünk, főként a kognitív neuropszichológia, a neurolingvisztika, a pszicholingvisztika, az afáziológia és a logopédia módszereit.

A vizsgálatok az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás kutatócsoporttal együttműködésben (vezető kutató: Lukács Ágnes, PhD) és az Országos Rehabilitációs Intézet támogatásával valósulnak meg.

Jelenleg futó pályázatok

· Intraindividuális variabilitás a nyelvi és munkamemória-folyamatokban post-stroke afáziában (NKFIH FK 131828, vezető kutató: Zakariás Lilla, PhD) További információ: https://barczi.elte.hu/content/sikeres-otka-palyazat-dr-zakarias-lilla-vezetesevel.t.1767 

· A Comprehensive Aphasia Test-Hungarian rövidített és online változatának kialakítása (ITM ÚNKP-20-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja)

Kiemelt publikációk

Zakariás, L., Rózsa, S., & Lukács, Á. (2020). CAT-H – új eljárás az afázia magyar nyelvű diagnosztikájában. Ideggyógyászati Szemle, 73(11-12), 405-416.
https://elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati-szemle/cat-h-uj-eljaras-az-afazia-magyar-nyelvu-diagnosztikajaban-2 

Zakariás, L., Kelly, H., Salis, C., & Code, C. (2019). The methodological quality of short-term/working memory treatments in poststroke aphasia: A systematic review. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(6), 1979-2001.

Zakariás, L., Keresztes, A., Marton, K., & Wartenburger, I. (2018). Positive effects of a computerised working memory and executive function training on sentence comprehension in aphasia. Neuropsychological Rehabilitation, 28(3), 369-386. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09602011.2016.1159579 

Rofes, A., Zakariás, L., Ceder, K., Lind, M., Johansson, M. B., De Aguiar, V., ... & Howard, D. (2018). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods, 50(3), 1187-1197. https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-017-0936-0 

Zakariás, L., Keresztes, A., Demeter, G., & Lukács, Á. (2013). A specific pattern of executive dysfunctions in transcortical motor aphasia. Aphasiology, 27(12), 1426-1439. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02687038.2013.835783 


Mozgástanulás és mozgásszabályozás kutatócsoport

A kutatócsoport vezetői

Berencsi Andrea PhD, egyetemi docens és Vámos Tibor PhD egytemi adjunktus, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Kapcsolat

berencsi.andrea@barczi.elte.hu; vamos.tibor@barczi.elte.hu

Jelenlegi kutatási témák
 1. A testtartás szabályozás fejlődése és tanulása tipikus és atipikus fejlődés, valamint központi idegrendszeri sérülés esetén

Résztvevők:

Dr. Berencsi Andrea, PhD témavezető, Dr. habil. Papp Gabriella, PhD témavezető, Dr. Vámos Tibor, PhD témavezető

Ardai Evelyn, PhD hallgató ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Program. Téma: Mozgástanulás irányított terápiás folyamatban Down-szindróma esetén (Wii, tartásszabályozás, vizuális észlelés)

Krausz Kornélia, PhD hallgató ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Program. Téma: A hidroterápia hatása az egyensúly-, és tartásszabályozásra stroke után

Együttműködő partner: Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika (korábban OORI)

 1. A kézmozgások fejlődése és tanulása tipikus és atipikus fejlődés, valamint központi idegrendszeri sérülés esetén

 • A szomatoszenzoros és vizuális modalitások függvényében ritka betegségek és tipikus fejlődés esetén

Résztvevők: Berencsi Andrea PhD vezető kutató, Vámos Tibor PhD társ-kutató, Pajor Emese PhD résztvevő kutató

Együttműködő partnerek: Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ), Gyógyító Jószándék Alapítvány, Prader-Willi Szindróma Egyesület

 • A funkcionális állapot és a szomatoszenzoros funkció függvényében stroke után

Résztvevők: Vámos Tibor PhD (ELTE; SE) vezető kutató, Berencsi Andrea PhD társ-kutató

Együttműködő partner: Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika (korábban OORI)

 

ELTE BGGYK-n kívüli jelenlegi együttműködések

ELKH-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport (2024-jelenleg), Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Kovács Ilona; Berencsi Andrea, külső tag

Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében. OTKA/K/ 134370 Vezető kutató: Prof. Dr. Kovács Ilona (2020-2024) Berencsi Andrea, társ-kutató

A kutatócsoport munkájához az ELTE BGGYK BA, MA képzéseiből szakdolgozó és TDK hallgatók rendszeresen bekapcsolódnak.