Projektek

GyFA által és közreműködésével megvalósított és megvalósítás alatt lévő projektek:

2013 – EMLÉKKÖTET megjelentetése

Forrás: adománygyűjtésből

A GyFA kuratórium 2013. 02.09.-én egyhangú szavazással úgy döntött, hogy aktív szerepet kíván vállalni GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA emlékét megörökítő (GYOSZE különszám) EMLÉKÖTET létrehozásában.  Ennek érdekében együttműködést alakítottunk ki a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével (MAGYE) és megkezdtük az adományok gyűjtését. A beérkezett támogatásokat, az emlékkötet megjelentetési költségeire fordítottuk. A GYOSZE különszámát Rosta Katalin főszerkesztő és Csocsán Emmy felkért szerkesztő állította össze. Tizennyolc önálló tanulmányt és egy 1959-2013-közötti időszakról szóló Gordosné dr. Szabó Anna bibliográfiai gyűjteményt, kiadatlan kéziratainak címjegyzékét és az előadásait gyűjtöttük egybe.

Az EMLÉKÖTET 2013. novemberében, az ELTE BGGYK által rendezett Tudomány Ünnepi konferencia keretében került bemutatásra.


2013-2014 – „Semmit rólunk, nélkülünk! Hiszem vagy tudom? Csinálom!”

Forrás: Norvég Civil Támogatási Alap támogatásából

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Lélek-Hang Egyesület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar támogatást nyert a „Semmit rólunk, nélkülünk! Hiszem vagy tudom? Csinálom!” című projekt megvalósítására (2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.) a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán. A projekt célja az volt, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikkének megfelelően, aktívan segítse elő a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek társadalmi inklúzióját. A leendő gyógypedagógusok és oktatóik lehetőséget teremtettek arra, hogy különféle aktivitások során, együtt gondolkodva pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekkel megismerjék helyzetüket és igényeiket. Kiemelt cél volt, hogy közösen kezdjék el leépíteni azokat az előítéleteket és társadalmi akadályokat, melyek hátráltatják a pszichoszociális fogyatékossággal élő felnőtteket, hogy aktív, önrendelkező állampolgárként élhessék az életüket közösségeik látható tagjaiként.

A projekt előrehaladásáról és eredményeiről a projekt Facebook oldalán olvashatnak bővebben.


2015-2016 – Kiváltási stratégia felülvizsgálata, hároméves cselekvési terv kialakítása

Forrás: EMMI-Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok Főosztály támogatásával

A projekt célja: A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) megvalósításának első hároméves akcióidőszak végén, egy férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása volt. Az ENSZ egyezmény és a májusban megszületett fejlesztési koncepció alapján, 2015.12.01-2016.03.31 között áttekinttettük az alábbiakat:                      

  •  milyen szempontok hiányoztak eleve a stratégiából, amelyek szerepelnek a másik két dokumentumban
  • milyen szempontok valósultak meg, így sor kerülhet a tapasztalatok értékelésére, ezek nyomán
    • stratégiából történő kivezetésre vagy
    • további megtartására, tovább gondolásra
  • egyéb szempontok felvetése további nemzetközi és hazai dokumentumok, gyakorlatok alapján.

Az eredmények mentén javaslattétel készült a 1257/2011 (VII.21.) Korm. határozat módosítására, különös tekintettel annak 1. számú mellékletére (kiváltási stratégia).

Összegezve elmondható, hogy a kiváltási program első ütemének tapasztalatai azt mutatták, hogy a lakók felkészítésére, a helyi közösségekre és az intézmények humánerőforrására még hangsúlyozott figyelmet kell fordítani. A változás elősegítése érdekében hagyományos (például jogszabálymódosítások, képzési és szervezetfejlesztési programok) és újszerű (például professzionális közösségfejlesztés és a stakeholderek hálózatainak megerősítése) intézkedéseket szükséges tenni. Figyelmet kell fordítani a létrejövő lakások és támogatott lakhatási szolgáltatások területi elhelyezkedésére, törekedni kell arra, hogy infrastrukturális szempontból jobb helyzetű települések vegyenek részt a folyamatban. Az intézetekből kiköltöző fogyatékossággal élő emberek mellett figyelmet kell fordítani a családokban élő fogyatékossággal élő emberek szükségleteire. Jelen módosított stratégia ezekre a tapasztalatokra és igényekre reagál fogyatékosságügyi és határterületi javaslatokkal, összhangban Az intézményes ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös Európai útmutató, az Országos Fogyatékosügyi Program (2015-2025), valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény tartalmával, továbbá a Kopp Mária Lelki Egészség Stratégia un. horizontális értékeivel.


2015-2017 – Országos kutatás, a pszichoszociális fogyatékossággal élők köréről

Forrás: az EMMI Fogyatékosügyi Főosztály támogatásával

Az EMMI Fogyatékosügyi Főosztályával kötött szerződés alapján a GyFA, a pszichoszociális fogyatékossággal élők köréről kezdett kutatási programot 2015.12.01-2017.05.30. között. A projekt során a téma elméleti és empirikus feldolgozása történt meg a kutatási kérdésekre fókuszálva. Összefoglalásra került a témában releváns hazai jogszabályi környezet, a mentális problémák kezelésének nemzetközi tendenciái illetve a magyar pszichiátriai ellátórendszer bemutatása. Készült egy összehasonlító áttekintés az egészségügyi és szociális ellátórendszer szemléletei különbségeiről a pszichiátriai betegek megítélésében, valamint leírásra került a szektorközi együttműködések szerepe, és az ellátórendszerek működése és egymáshoz való viszonya. Külön tanulmány készült - az általunk kiemelt jelentőségűnek tekintett prevenció és munkarehabilitáció témaköréről. További adatfeldolgozás (másodelemzés) készült a pszichiátriai betegek ellátásának statisztikájából a szociális alap- és a nappali ellátásokban.  Online lekérdezés történt a pszichiátriai betegséggel élők intézményi ellátása tárgykörében intézményvezetők kérdőíve alapján, valamint fókuszcsoportos kutatás pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak körében. Végül összehasonlításra került egy alföldi kisváros és Budapest egy kerülete pszichiátriai ellátórendszere esettanulmány keretében és a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak társadalmi részvétele – Narratív interjúk elemzése alapján. Amint látható, kutatásunkban a makro szinttől haladtunk az egyén szintjéig, ehhez választva a kutatási eljárásokat. Bár a kutatócsoport munkájában nem vett részt, azonban egy korábbi, a Norvég Civil Alap által támogatott, hasonló tematikájú, a „Semmit rólunk nélkülünk” – Hiszem, tudom, csinálom” című kutatás számára készített tanulmányát Gombos Gábor rendelkezésünkre bocsátotta, mely tanulmányban a terminológia meghatározásáról esik szó, valamint Mérey Zsolt - Mérey Dániel - Gallai István és Harangozó Judit is rendelkezésünkre bocsátottak egy tanulmányt a Hanghalló módszerről. Kutatásunk végén szakmapolitikai ajánlásokat fogalmazott meg a kutatócsoport.

Kutatási zárótanulmányunk mintegy 400 oldalban foglalja össze a fentebb vázolt tematikát. A kutatás emancipatív és participatív jellegét azáltal biztosítottuk, hogy minden egyes anyagot és vizsgáló eljárást tapasztalati szakértőkkel véleményeztettünk. A kutatásban résztvevő pszichiátriai betegnek diagnosztizált személyek ajándék utalványt kaptak, mellyel megköszöntük a kutatásban való részvételüket. A kutatási anyag véleményeztetése két körben történt, egyrészt az ún. szakértői testület által, akik írásban illetve szóban is véleményezték az anyagot, valamint a kutatás végén rendezett zárókonferencián.

A kutatási eredmények disszeminációja három körben valósult meg: egyrészt a korábban említett zárókonferencián, az fókuszcsoportok helyszínein a kutatásban résztvevők számára (igény szerint), valamint könyv formában történő megjelentetéssel (2018. márciusában).

 


2016 - 6th EPCVI “PSYCHOLOGICAL SURVIVAL SKILLS IN A SIGHTED WORLD

A nagy múltra visszatekintő tudományos konferenciát, az ICEVI Europe felkérésére (6th EPCVI “PSYCHOLOGICAL SURVIVAL SKILLS IN A SIGHTED WORLD”) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány közösen szervezte meg 2016. november 20. -2016. november 21. időszakban, Czibere Károly az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára védnökségével.

A rendezvény Budapesten, az ELTE BGGYK-n valósult meg több mint 77 résztvevővel, 16 országból. A hivatalos megnyitón ünnepi hozzászólást tett Dr. Zászkaliczky Péter, dékán, Dr. Szalay Péter, rektor-helyettes, Nádas Pál, A GYFA kuratóriumának elnöke, Betty Leotsaku, az ICEVI Europe elnöke, Dr. Elke Wagner, Peter Rodney és Peter Verstraten, a konferencia gondolatának megálmodói, valamint Kovács Krisztina, az ELTE Fogyatékosügyi Központjának igazgatója. Összesen öt szakmai témát elemeztek a plenáris előadók, a workshopok felszólalói, a két vezérelőadó és a poszterek prezentálói; ezek a társadalmi inklúzió, a család, az idősödés, a látássérülés és az autizmus spektrumzavar, valamint a felmérések voltak. Fontos kiemelni, hogy a rendezvény keretében számos hazai kolléga kapott lehetőséget arra, hogy nemzetközi szereplők előtt mutathassa be kutatási eredményeit, bővíthesse szakmai együttműködéseit; így Pajor Emese, Kovács Krisztina, és Kollárszky Boglárka, Gombás Judit, Miksztai-Réthey Brigitta, Egri Tímea, Csákvári Judit és Prónay Beáta, valamint Takács Rita és Helfenbein Henrik.

 


2016 – Híd a Látássérült Emberek és a Múzeumok között

Forrás: Erasmus+ Projekt finanszírozásával

Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment  az Erasmus+projekt disszeminációs  konferenciájának szervezési feladataira kérte fel a GyFA-t. A felkérés Kovács Krisztinától, a BaGMIVI koordinátorától érkezett az Erasmus+ Projekt - Híd a Látássérült Emberek és a Múzeumok között - disszeminációs tevékenységének megtervezésére és kivitelezésére, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 2016.12.02-án, szervezze meg az Alapítvány. A felkérést a GyFA kuratóriuma elfogadta és a programot megszervezte és lebonyolította