Projektek

Projektek

GyFA által és közreműködésével megvalósított és megvalósítás alatt lévő projektek:

2013 – EMLÉKKÖTET megjelentetése

Forrás: adománygyűjtésből

A GyFA kuratórium 2013. 02.09.-én egyhangú szavazással úgy döntött, hogy aktív szerepet kíván vállalni GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA emlékét megörökítő (GYOSZE különszám) EMLÉKÖTET létrehozásában.  Ennek érdekében együttműködést alakítottunk ki a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével (MAGYE) és megkezdtük az adományok gyűjtését. A beérkezett támogatásokat, az emlékkötet megjelentetési költségeire fordítottuk. A GYOSZE különszámát Rosta Katalin főszerkesztő és Csocsán Emmy felkért szerkesztő állította össze. Tizennyolc önálló tanulmányt és egy 1959-2013-közötti időszakról szóló Gordosné dr. Szabó Anna bibliográfiai gyűjteményt, kiadatlan kéziratainak címjegyzékét és az előadásait gyűjtöttük egybe.

Az EMLÉKÖTET 2013. novemberében, az ELTE BGGYK által rendezett Tudomány Ünnepi konferencia keretében került bemutatásra.


2013-2014 – „Semmit rólunk, nélkülünk! Hiszem vagy tudom? Csinálom!”

Forrás: Norvég Civil Támogatási Alap támogatásából

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a Lélek-Hang Egyesület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar támogatást nyert a „Semmit rólunk, nélkülünk! Hiszem vagy tudom? Csinálom!” című projekt megvalósítására (2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.) a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán. A projekt célja az volt, hogy a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikkének megfelelően, aktívan segítse elő a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek társadalmi inklúzióját. A leendő gyógypedagógusok és oktatóik lehetőséget teremtettek arra, hogy különféle aktivitások során, együtt gondolkodva pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekkel megismerjék helyzetüket és igényeiket. Kiemelt cél volt, hogy közösen kezdjék el leépíteni azokat az előítéleteket és társadalmi akadályokat, melyek hátráltatják a pszichoszociális fogyatékossággal élő felnőtteket, hogy aktív, önrendelkező állampolgárként élhessék az életüket közösségeik látható tagjaiként.

A projekt előrehaladásáról és eredményeiről a projekt Facebook oldalán olvashatnak bővebben.


2015-2016 – Kiváltási stratégia felülvizsgálata, hároméves cselekvési terv kialakítása

Forrás: EMMI-Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatok Főosztály támogatásával

A projekt célja: A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) megvalósításának első hároméves akcióidőszak végén, egy férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása volt. Az ENSZ egyezmény és a májusban megszületett fejlesztési koncepció alapján, 2015.12.01-2016.03.31 között áttekinttettük az alábbiakat:                      

  •  milyen szempontok hiányoztak eleve a stratégiából, amelyek szerepelnek a másik két dokumentumban
  • milyen szempontok valósultak meg, így sor kerülhet a tapasztalatok értékelésére, ezek nyomán
    • stratégiából történő kivezetésre vagy
    • további megtartására, tovább gondolásra
  • egyéb szempontok felvetése további nemzetközi és hazai dokumentumok, gyakorlatok alapján.

Az eredmények mentén javaslattétel készült a 1257/2011 (VII.21.) Korm. határozat módosítására, különös tekintettel annak 1. számú mellékletére (kiváltási stratégia).

Összegezve elmondható, hogy a kiváltási program első ütemének tapasztalatai azt mutatták, hogy a lakók felkészítésére, a helyi közösségekre és az intézmények humánerőforrására még hangsúlyozott figyelmet kell fordítani. A változás elősegítése érdekében hagyományos (például jogszabálymódosítások, képzési és szervezetfejlesztési programok) és újszerű (például professzionális közösségfejlesztés és a stakeholderek hálózatainak megerősítése) intézkedéseket szükséges tenni. Figyelmet kell fordítani a létrejövő lakások és támogatott lakhatási szolgáltatások területi elhelyezkedésére, törekedni kell arra, hogy infrastrukturális szempontból jobb helyzetű települések vegyenek részt a folyamatban. Az intézetekből kiköltöző fogyatékossággal élő emberek mellett figyelmet kell fordítani a családokban élő fogyatékossággal élő emberek szükségleteire. Jelen módosított stratégia ezekre a tapasztalatokra és igényekre reagál fogyatékosságügyi és határterületi javaslatokkal, összhangban Az intézményes ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös Európai útmutató, az Országos Fogyatékosügyi Program (2015-2025), valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény tartalmával, továbbá a Kopp Mária Lelki Egészség Stratégia un. horizontális értékeivel.


2015-2017 – Országos kutatás, a pszichoszociális fogyatékossággal élők köréről

Forrás: az EMMI Fogyatékosügyi Főosztály támogatásával

Az EMMI Fogyatékosügyi Főosztályával kötött szerződés alapján a GyFA, a pszichoszociális fogyatékossággal élők köréről kezdett kutatási programot 2015.12.01-2017.05.30. között. A projekt során a téma elméleti és empirikus feldolgozása történt meg a kutatási kérdésekre fókuszálva. Összefoglalásra került a témában releváns hazai jogszabályi környezet, a mentális problémák kezelésének nemzetközi tendenciái illetve a magyar pszichiátriai ellátórendszer bemutatása. Készült egy összehasonlító áttekintés az egészségügyi és szociális ellátórendszer szemléletei különbségeiről a pszichiátriai betegek megítélésében, valamint leírásra került a szektorközi együttműködések szerepe, és az ellátórendszerek működése és egymáshoz való viszonya. Külön tanulmány készült - az általunk kiemelt jelentőségűnek tekintett prevenció és munkarehabilitáció témaköréről. További adatfeldolgozás (másodelemzés) készült a pszichiátriai betegek ellátásának statisztikájából a szociális alap- és a nappali ellátásokban.  Online lekérdezés történt a pszichiátriai betegséggel élők intézményi ellátása tárgykörében intézményvezetők kérdőíve alapján, valamint fókuszcsoportos kutatás pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak körében. Végül összehasonlításra került egy alföldi kisváros és Budapest egy kerülete pszichiátriai ellátórendszere esettanulmány keretében és a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak társadalmi részvétele – Narratív interjúk elemzése alapján. Amint látható, kutatásunkban a makro szinttől haladtunk az egyén szintjéig, ehhez választva a kutatási eljárásokat. Bár a kutatócsoport munkájában nem vett részt, azonban egy korábbi, a Norvég Civil Alap által támogatott, hasonló tematikájú, a „Semmit rólunk nélkülünk” – Hiszem, tudom, csinálom” című kutatás számára készített tanulmányát Gombos Gábor rendelkezésünkre bocsátotta, mely tanulmányban a terminológia meghatározásáról esik szó, valamint Mérey Zsolt - Mérey Dániel - Gallai István és Harangozó Judit is rendelkezésünkre bocsátottak egy tanulmányt a Hanghalló módszerről. Kutatásunk végén szakmapolitikai ajánlásokat fogalmazott meg a kutatócsoport.

Kutatási zárótanulmányunk mintegy 400 oldalban foglalja össze a fentebb vázolt tematikát. A kutatás emancipatív és participatív jellegét azáltal biztosítottuk, hogy minden egyes anyagot és vizsgáló eljárást tapasztalati szakértőkkel véleményeztettünk. A kutatásban résztvevő pszichiátriai betegnek diagnosztizált személyek ajándék utalványt kaptak, mellyel megköszöntük a kutatásban való részvételüket. A kutatási anyag véleményeztetése két körben történt, egyrészt az ún. szakértői testület által, akik írásban illetve szóban is véleményezték az anyagot, valamint a kutatás végén rendezett zárókonferencián.

A kutatási eredmények disszeminációja három körben valósult meg: egyrészt a korábban említett zárókonferencián, az fókuszcsoportok helyszínein a kutatásban résztvevők számára (igény szerint), valamint könyv formában történő megjelentetéssel (2018. márciusában).

 


2016 - 6th EPCVI “PSYCHOLOGICAL SURVIVAL SKILLS IN A SIGHTED WORLD

A nagy múltra visszatekintő tudományos konferenciát, az ICEVI Europe felkérésére (6th EPCVI “PSYCHOLOGICAL SURVIVAL SKILLS IN A SIGHTED WORLD”) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány közösen szervezte meg 2016. november 20. -2016. november 21. időszakban, Czibere Károly az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkára védnökségével.

A rendezvény Budapesten, az ELTE BGGYK-n valósult meg több mint 77 résztvevővel, 16 országból. A hivatalos megnyitón ünnepi hozzászólást tett Dr. Zászkaliczky Péter, dékán, Dr. Szalay Péter, rektor-helyettes, Nádas Pál, A GYFA kuratóriumának elnöke, Betty Leotsaku, az ICEVI Europe elnöke, Dr. Elke Wagner, Peter Rodney és Peter Verstraten, a konferencia gondolatának megálmodói, valamint Kovács Krisztina, az ELTE Fogyatékosügyi Központjának igazgatója. Összesen öt szakmai témát elemeztek a plenáris előadók, a workshopok felszólalói, a két vezérelőadó és a poszterek prezentálói; ezek a társadalmi inklúzió, a család, az idősödés, a látássérülés és az autizmus spektrumzavar, valamint a felmérések voltak. Fontos kiemelni, hogy a rendezvény keretében számos hazai kolléga kapott lehetőséget arra, hogy nemzetközi szereplők előtt mutathassa be kutatási eredményeit, bővíthesse szakmai együttműködéseit; így Pajor Emese, Kovács Krisztina, és Kollárszky Boglárka, Gombás Judit, Miksztai-Réthey Brigitta, Egri Tímea, Csákvári Judit és Prónay Beáta, valamint Takács Rita és Helfenbein Henrik.

 


2016 – Híd a Látássérült Emberek és a Múzeumok között

Forrás: Erasmus+ Projekt finanszírozásával

Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairment  az Erasmus+projekt disszeminációs  konferenciájának szervezési feladataira kérte fel a GyFA-t. A felkérés Kovács Krisztinától, a BaGMIVI koordinátorától érkezett az Erasmus+ Projekt - Híd a Látássérült Emberek és a Múzeumok között - disszeminációs tevékenységének megtervezésére és kivitelezésére, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon 2016.12.02-án, szervezze meg az Alapítvány. A felkérést a GyFA kuratóriuma elfogadta és a programot megszervezte és lebonyolította

 


Az FNO gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálatát előkészítő munkacsoport tevékenységének szakmai előkészítése (2017-2019) – FNO projekt

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány szakmai céljai között kiemelt helyen szerepel a fogyatékos emberek életminőségének javításáért végzett K+F+I tevékenységek generálása, tervezése és kivitelezése. A szakterület, a gyakorlat folyamatosan szembesült azokkal a problémákkal és anomáliákkal, amelyek abból adódnak, hogy nem FNO-megközelítésű diagnosztikus, támogatási és fejlesztési rendszerek és protokollok állnak rendelkezésre, illetve vannak gyakorlatban jelenleg Magyarországon.

A Kormány 1653/2015. (IX.14.) számú Kormány határozata az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Középtávú Intézkedési Tervéről 6.4. pontjában elfogadta feladatként, hogy „Munkacsoportot kell létrehozni a Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálata céljából.”

Alapítványunk fontosnak tartotta, hogy szakmai tevékenysége okán hozzájáruljon az FNO gyakorlati alkalmazása felülvizsgálatának előkészítéséhez, a területen eddig ismert és a tudomány eszközeivel megismerhető fejlesztések, szakmai, tudományos eredmények becsatornázásával. Továbbá az eddig megismert hazai alkalmazási tapasztalatok, különösen a fogyatékos gyermekek diagnosztizálási és fejlesztési folyamatait támogatandó tapasztalatok nehézségeit szem előtt tartva szükségesnek láttuk, hogy rendelkezésre álljon magyar nyelven is az FNO gyermek és ifjúsági változata.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 3 197 659 Ft összeggel támogatott projekt keretében Alapítványunk vállalásának megfelelően egy ún. előtanulmány került elkészítésre, mely az alábbi részeket tartalmazta:

- Az FNO gyakorlati alkalmazása feltételeinek vizsgálatát előkészítő munkacsoport tevékenységéről szóló vezetői összefoglaló – Dr. Kullmann Lajos
- Az FNO gyermek-és ifjúsági változat nemzetközi szakirodalmának áttekintése és az FNO hazai alkalmazása – Dr. Rózsa Sándor, Dr. Mlinkó Renáta
- Az FNO (A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása) felhasználásának lehetőségei a hazai gyógypedagógiai pszichodiagnosztikában – Dr. Mlinkó Renáta, Dr. Rózsa Sándor
- Az FNO az egészségügyben – Dr. Besze Tibor, Ilosvai Georgina
- Az FNO oktatása Magyarországon (képzés) – Ilosvai Georgina, Dr. Besze Tibor
- AZ FNO értékelési szempontjainak megjelenése, illetve hiánya a foglalkoztatás és kapcsolódó szakterületei, a foglalkozási rehabilitáció és az azt megalapozó, illetve az ahhoz irányt mutatni kívánó minősítés során – Lechnerné Vadász Judit

A támogatási szerződésben vállalt FNO gyermek és ifjúsági változatának lefordítását, melyet az ún. felnőtt változat lefordításával megegyező gondossággal, ugyanazzal a szakmai támogató háttérrel terveztünk elkészíteni, sajnos a WHO mint kiadóval való engedélyezési tárgyalások megrekedése, azaz az ICF alapvető megújulása (ICF2) miatt sajnos nem tudtunk megvalósítani.

A projekt keretében összesen 1 344 972 Ft került felhasználásra. A projekt szakmai vezetői: Dr. Kullmann Lajos és Dr. Mlinkó Renáta voltak.


2017-2019 VD 365 napja

(Adománygyűjtésből)

A VD 365 napja projekt indítását Győriné dr. Stefanik Krisztina, docens asszony kezdeményezte a GyFA kuratóriumánál. Az adománygyűjtő projektnek az volt a célja, hogy a befolyt összeget az autizmussal kapcsolatos kutatómunkára fordítsák. Ennek érdekében Eperjesi Ágnes képzőművész egy súlyosan autista fiú napi munkájának eredményéből, egy zsák kézzel kivájt színes szappanból, - naponta kikapart egy-egy szappant a körmeivel, hogy így jusson minél intenzívebb szagingerhez,- készített installációt. A kiállítás az Inda Galériában (1061 Budapest, Király utca 34. II/4.) 2017. szeptember 6-án került megnyitásra. A kiállítás kapcsán érkezett adományok, részben hozzájárultak ahhoz, hogy kutatócsoport egy új technológiai innováció segítségével, minél korábbra tolhassa az autizmus felismerését.

 


2017-2021 Szakmai és művészeti díj alapítása

(Bartos Erika író, könyv illusztrátor és építészmérnök adományának felhasználása)

A GyFA kuratórium 2017. novemberi kuratóriumi ülésén úgy határozott, hogy a Bartos Erika író, könyv illusztrátor építészmérnök, aki az alapítvány számára adományt tett. Az adományból gyógypedagógiai szakmai díj, többek között a Gordosné Szabó Anna-díj vizuális művészeti megjelenítése, tervezése és legyártatása folyamatban van. A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület (MSME) által szervezett speciális filmszemle keretében a GyFA két különdíjat ajánlott fel. Egymástól tanulva és a Méltóság külön díjakat, évente egy alkalommal adja át. A díjjal 25 ezer/nettó Ft jutalom jár. Az Alapítvány öt évre szóló, 2021-ig tartó megállapodást kötött az MSME-vel, a díj odaítéléséről.


2017- 2019 EMLÉKTÁBLÁK elhelyezése

(Adománygyűtésből)

A GyFA kuratóriuma több alkalommal folytatott adománygyűjtést egy-egy neves gyógypedagógus személyiség tiszteletére elhelyezendő EMLÉKTÁBLA megvalósítása céljából. Az első emléktáblát a volt Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola épületében (VII., Bethlen Gábor tér) 2017. október 20-án helyeztük el. A második emléktábla 2018. január 9-én Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Gyakorló Általános Iskola Damjanich utcai épületének falán került elhelyezésre. A harmadik emléktáblát Vinczéné Bíró Etelka újpesti volt lakásának falán, 2019. február 10-én helyeztük el.

Az emléktáblával történő megemlékezéseket, kellő szakmai alátámasztás esetén a GYFA kuratóriuma a jövőben is támogatja.


2018-2020 Logopédiai rehabilitációs és pályaorientációs képzés, továbbképzések fejlesztése és megvalósításuk támogatása

(EMMI-Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság támogatásával)

Az EMMI-vel kötött 5247/2018 szerződés (31 558 000 Ft) alapján két projekt kerül megvalósításra:

- Felnőtt beszédfogyatékos személyek rehabilitációját támogató képzésfejlesztés. Ennek érdekében a projekt alapvető elemei (i) a logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzés két évfolyamának támogatása, és (ii) ehhez kapcsolódóan a logopédusképzés magyar nyelvű tananyagának megújítása. A logopédiai rehabilitáció szakirányú továbbképzést a kórházak neurológiai /rehabilitációs osztályai örömmel üdvözölték, és többségük biztosította a képzésre jelentkezett logopédusaiknak a munkaidő- kedvezményt. A 2018/2019-es tanévben indított képzésen a projekt keretében összesen 16 hallgató részesült ösztöndíjban, mely összeg az önerő biztosításán túl, fedezte a szakirányú továbbképzésen való részvételüket. A 2019/2020-as tanévben 11 hallgatót tudtunk ösztöndíjban részesíteni az EMMI által biztosított támogatásnak köszönhetően. Valamennyi ösztöndíjasunk sikeres záróvizsgát tett és ily módon rehabilitációs szaklogopédus képesítést szerzett.

Az EMMIvel kötött szerződében vállalt tananyagfejlesztés még zajlik.

- Az egész életutat támogató pályaorientációs szolgáltatások fejlesztése szakemberképzés által, a sajátos nevelési igény és megváltozott munkaképesség témakörében. ”Útra fel” pályaorientációs képzés. A projekt elemei: (i) a képzési fejlesztést megalapozó helyzetfeltárás a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek felkészültségéről, a használt eszközökről, módszertanokról, átvezetési pontokról; (ii) a helyzetfeltárás eredményeire épülő többszintű képzésfejlesztési komponens kialakítása és kipróbálás. A szerződéskötést követő közel két év alatt megtörtént a helyzetfeltárást megalapozó kutatás, a megvalósított kutatás tapasztalataira épülő képzésfejlesztés. A gyógypedagógus alapképzéshez illeszkedően elkészült a 2x4 óra tematikája, amely a Bevezetés az andragógia, a felnőtt fogyatékos személyek kísérése és az életpálya tervezés témakörébe című kurzus részeként 2020. márciusában kipróbálásra került. Sajnos az időközben bekövetkezett járvány okozta veszélyhelyzet meggátolta a személyes konzultációk lehetőségét; így a pilot online térben történt meg 204 nappali tagozatos hallgató részvételével. A fejlesztés nyomán akkreditált pedagógus továbbképzési program, az Útra fel! Pedagógusok inkluzív szemléletű felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek és fogyatékossággal élő fiatalok életútjának, pályaorientációjának és jövőtervezésnek támogatására a járványhelyzet enyhülését követően, csak 2020. őszén tud megvalósulni, amelyen való részvételre felvettek (50 fő) ösztöndíjtámogatásban részesültek az EMMI támogatásának keretéből.


2019- 3. Művészetpedagógiai Konferencia (2019. június 21-22)

(MMA-Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet támogatásával, valamint a konferencia részvételi díjakból finanszírozva)

A GyFA mint együttműködő szervező partner vett részt az ELTE BGGYK szervezésében, Novák Géza Máté szakmai irányításával rendezett, 3. Művészetpedagógiai Konferencia (MPK) programjának előkészítésében és megrendezésében. A GyFA és az MPK-2019 szervezőbizottsága közösen és részletesen kidolgozott együttműködési feltételek mellett dolgozott együtt a konferencia megvalósításán. A konferencia célja volt, a művészetpedagógia területén születő innovációk és kutatási eredmények bemutatása, a művészeti ágak szakemberei közötti kapcsolatok erősítése és új kutatási, fejlesztési programok szerveződésének elősegítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem karokon átívelő együttműködésében és szervezésében. A konferencia az alábbi főbb témák köré szerveződött: részvétel, az együttműködő alkotás formái a dráma, mozgás és tánc, bábjáték, zene, vizuális kultúra és gyermekkultúra területein. Inkluzív és participatív művészeti és művészetpedagógiai módszerek, kutatások és képzések. Intermodális együttműködések a művészetpedagógia oktatásában és kutatásában. Innovációk és új pedagógiai modellek. STEAM és más integratív oktatási formák. Határterületek és találkozási pontok a művészetpedagógiai és művészeti terápiák alkalmazásaiban. Nemzetközileg ismert szakértők, kutatók a legújabb nemzetközi trendekről és a négy művészeti modalitás mentén releváns kutatói tapasztalataikról plenáris előadásokat tartottak a 150-fős hallgatóság számára. Az esemény fő témájához illeszkedve megismertük az Egyesült Királyság, Finnország és Norvégia dráma- tánc- és színházpedagógiai innovációit. A „részvétel és együttműködés” témáját a tudományos kutatások és a művészetpedagógia kontextusában neves külföldi és magyar kutatók vitatták meg, Londonból, Amszterdamból, Oslóból, Tel-Avivből, Trondheimból és Helsinkiből érkeztek az előadók. A két nap alatt több mint száz angol és magyar nyelvű prezentációt fogadott be a konferencia résztvevői közönsége.


2019-2020- KILÁTÓ pályaorientációs program

(Arbor Talent Kft finanszírozásával)

Az Arbor Talent Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozási szerződés keretében (GyFA/60/1-2(2019) bízta meg az Alapítványt, kutatási-fejlesztési tevékenység ellátásával, amelynek témája az életpálya-tervezés és munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató neveléstudományi és pszichológiai tárgyú kutatások voltak. A kutatási anyagok elkészítése, rendszerezése, módszertani ajánlások készítése, a Kilátó Központtal történt egyeztetések alapján, javaslataik befogadásával valósult meg. A kutatási beszámoló, az összefoglaló jelentés 2020 áprilisában, több mint harminc kutató és kutatást támogató közös munkája révén készült el. A Kilátó Központ rendelkezésünkre bocsátott szakmai alapdokumentumainak áttekintése alapján az iratokból kirajzolódó komplex tevékenységi és szolgáltatási rendszer - véleményünk szerint - megfelel az Európai Unió és az European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) egész életutat támogató pályaorientációról szóló irányelveinek. Különös tekintettel a 17. és 18. irányelvre, amelyek a hátrányos helyzetű, köztük a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok, valamint a fogyatékossággal élő felnőttek támogatását célozzák. A program részeként a kutatási elemet követően, a GYFA szakértői több workshopot is tartottak a Kilátó Pályaorientációs Központ munkatársai részére.


2019-2020- Iskolai érzékenyítő program

(Salva Vita Alapítvány finanszírozásával)

Salva Vita Alapítvány (SVA), az ELTE BGGYK együttműködésének eredményeként, 2019.október 1-vel közös megállapodást kötött a GyFA-val. Az iskolai program célkitűzése, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban találkozzanak a fogyatékossággal, és minél hamarabb pozitív attitűdöt alakítsanak ki a fogyatékossággal élő személyek iránt. Az iskolai program szakmailag hiteles kidolgozása, megvalósulása és folyamatos minőségbiztosítása érdekében az SVA a kezdetektől fogva szoros szakmai együttműködést tartott fent az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársaival. A SVA és a GYFA megállapodtak abban, hogy partneri, szakmai együttműködést kötnek, melynek célja a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos attitűdök pozitív irányú változását előidéző, saját tapasztalati tudáson és érzelmi bevonódáson alapuló, iskolai program szakmai támogatása. A pozitív irányú attitűdváltozás mérése érdekében, kialakításra kerül a mérés feltételrendszere, kidolgozzuk a visszajelző kérdőíveket, a SVA-val együttműködve gondoskodunk a kérdőívek lekérdezéséről. A program részeként kidolgozásra kerül az alsós korosztály bevonásának módszertani útmutatója, a zsűri tagokkal együttműködve a koncepció kidolgozása, és elkészül a programhoz kapcsolódó pályázói kézikönyv. A korona vírus járvány miatt a projekt zárása későbbi határidőre tolódik.