Részképzés

Részképzés

Minden Bárczis hallgatónak lehetősége van Erasmus+ ösztöndíjjal tanulni egy vagy két szemesztert európai partneregyetemeink egyikén! Egy tanéven belül a tavaszi főpályázati és az őszi pótpályázati időszakban lehet jelentkezni. Ennek az Erasmus+ részképzésnek az a célja, hogy a hallgatóink min. 20 kredit értékben, az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó tantervi és/vagy szabadon választható kurzusokat teljesítsenek. A részképzés időtartama az adott partneregyetemen meghirdetett szemeszter hossza, ami országonként változhat. Az általános pályázati feltételeket az ELTE központi pályázati felhívása tartalmazza. A kari sajátosságokból adódó kari pályázati feltételek az alábbiakban olvashatók.

Kari tájékoztatók:
2024.02.08. 14:00-17:00 - Kari nemzetközi mobilitási tájékoztató, volt mobilitásos hallgatók beszámolója (MS Teams)
2024.02.13. 15:00 - Pályázatíró workshop I. (MS Teams)
2024.02.15. 16:00 - Kari nemzetközi mobilitási tájékoztató (A/19)
2024.02.20. 15:00 - Pályázatíró workshop II. (MS Teams)

A pályázók köre, pályázható egyetemek listája

A gyógypedagógia alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozatán tanulmányait végző minden hallgató, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói – amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A BA képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak már elsőévesként is, azonban a kiutazás időpontjában követelmény a min. két lezárt félév.

A hallgató minden képzési ciklusában (BA, MA, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik már az azonos típusú képzésük során korábban Erasmus ösztöndíjban részesültek, de nem merítették még ki összességében a 12 hónapot.

A pályázható egyetemek listája a Mobility-Online felületén található, illetve az alább megjelenő térképen.


A sikeres pályázás feltételei

Érdemes előzetesen  tájékozódni a fogadó egyetemről, annak oktatási profiljáról, a felvehető tantárgyakról, nyelvi lehetőségekről, az egyes félévek kezdő és záró időpontjáról, illetve az oktatás nyelvéről. Aki német vagy spanyol egyetemekre pályázik, készüljön fel arra, hogy a legtöbb esetben nincsenek angol nyelvű kurzusok, tehát németül vagy spanyolul feltétlen beszélnie kell. 

Egyre több egyetem kéri, hogy a hallgató igazolható nyelvtudással rendelkezzen. Legalább B2 szintű (középfok) nyelvvizsgát kérnek partnerintézményeink, de egyes esetekben ennél magasabb is lehet a követelmény. A partneregyetemek honlapján feltétlenül tájékozódni kell arról, hogy a megpályázott egyetem előír-e valamilyen nyelvvizsgát, mert ha a hallgató nem rendelkezik a szükséges feltételekkel, akkor jelentkezését a partneregyetem elutasíthatja.

Figyelem: a pályázat beadásakor nem kizáró ok, ha nincs nyelvvizsga bizonyítvány, de a fogadó egyetemre való jelentkezésnél az lehet!


Az ösztöndíjak összege

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. A félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg. A kinti szorgalmi időszakról a hallgatónak a pályázás előtt tájékozódnia kell és az adatlapon ez alapján kell a hónapszámot bejelölnie.

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

havi 600 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Bulgária, Csehország, Észak-Macdeónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi teljes mértékben a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

A pályázat beadásának módja és követelményei

A pályázás csak online, a Mobility-Online felületén történik, legfeljebb 3 intézményt lehet megjelölni külön adatlapon. Pályázni 2024. február 5 - február 26-ig, 20 óráig lehet és eddig kell véglegesíteni is a pályázatot. A jelentkezés két részből áll: először a jelentkezési lapot kell kitölteni, majd a Mobility-Online felületén lehet a mellékleteket csatolni a pályázathoz.

Jelentkezési lap: A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

Az alább felsorolt, kötelezően, ill. opcionálisan mellékelendő dokumentumokat a Mobility-Online felületére szükséges feltölteni:

  1. Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy szöveges motivációs levél a részképzés nyelvén és magyarul. A pályázónak fel kell tüntetni, hogy miért szeretne az adott intézménybe menni, milyen jellegű kurzusokat kíván ott elvégezni és ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz. A Mobility-Online felületén az opcionálisként jelölt Study Plan részhez nem kell külön dokumentumot feltölteni, a tanulmányi tervet kérjük a motivációs levélbe foglalni!
  2. Amerikai típusú önéletrajz (pl. Europass) a részképzés nyelvén és magyarul. Ebben fel kell tüntetni a szakirányokat, az eddigi szakmai tapasztalatokat; az esetleges tudományos diákköri munkát, publikációt vagy egyéb jelentősebb szakmai eredményt; a tanulmányokon kívüli önkéntes tevékenységeket; az Erasmus külföldi vendéghallgatók mentorálását; minden további érdeklődési kört.
  3. Szakmai hozzájárulás a min. BA 3. féléves képzésre járó hallgatók esetén az alábbi szakirány(ok) vezetőitől: AS, ÉA, HA, SZO, TA
  4. A részképzés munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával (lefotózva/beszkennelve) VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával VAGY a nyelvi nyilatkozat feltöltésével.

A fentieken kívül a pályázathoz mellékelhető (de nem kötelező!) szintén a Mobility-Online felületén:

  1. A hallgatót ismerő oktató ajánlása (magyar nyelven).
  2. A ESN által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven).
  3. A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén).
  4. Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén).

A hiányos vagy a fentieknek nem megfelelő, illetve a határidőn túl leadott pályázatok érvénytelenek.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a partnerkapcsolatok, ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus koordinátora, és a HÖK képviselője.

A bizottság áttekinti és a megadott szempontok szerint pontozza a pályázati anyagokat. Végleges döntést arról, hogy a rangsor alapján mely pályázók mely intézménybe utazhatnak, valamint az ösztöndíjak pontos összegéről az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága hoz.


További információk

További információk az ELTE központi honlapján: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

A pályázással kapcsolatban Kövecses Gréta kari Erasmus koordinátort keresd az erasmus@barczi.elte.hu címen.