Tájékoztató a beiratkozásról - augusztus

2023.07.25.
Tájékoztató a beiratkozásról - augusztus

Kedves Leendő Hallgatónk!

 

Örömmel köszöntjük Karunkon tanulmányai megkezdése alkalmából.

Kari tanévnyitó ünnepség

2023. szeptember 7-én csütörtökön 10 órakor lesz, melyre minden nappali tagozatra felvételt nyert hallgatót szeretettel várunk. Az ünnepségen az alkalomhoz illő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Beiratkozás:

A beiratkozás napját az Oktatás/Tanulmányi Hivatal/Beiratkozás/Beiratkozási időpontok menüpontban tettük közzé. A pontos időpontról és helyszínről mindenkinek személyre szóló értesítést küldünk a felvételi eljárásban megjelölt e-mail címére. Akadályoztatás esetén meghatalmazott által is beiratkozhat, melyhez formanyomtatványt a honlapon talál.

A beiratkozásra az alábbiakat kell elhoznia:

 • 1 db igazolványképet,
 • eredeti érettségi bizonyítványát alapképzésre felvett hallgatóknak (a diploma minősítés alapján felvételt nyert jelentkezők is) és annak fénymásolatát,
 • eredeti állami nyelvvizsga-bizonyítványát és annak fénymásolatát,
 • azt az eredeti oklevelét és annak fénymásolatát, amit a felvi.hu-ra feltöltött a diploma minősítés alapján történő pontszámításhoz,
 • önköltséges hallgatók esetében az e-mailben kiküldött felnőttképzési szerződést 2 példányba kitöltve és aláírva
 • egyéb más, a felvételi döntésben figyelembe vett eredeti okmányát/igazolását és annak fénymásolatát,
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgárok esetében útlevelét és tartózkodási engedélyét)
 • TAJ kártyáját és adóigazolványát, ha a beiratkozási lapon ezek adatai még nem szerepelnek,
 • a Neptunból kinyomtatott beiratkozási lapokat (2 lap, kérjük külön oldalra nyomtatni) és egyéb kinyomtatott adatlapokat kitöltve, aláírva.

Beiratkozásra az értesítésben megadott időpontban van lehetőség. További időpontokat nem tudunk biztosítani!

Szorgalmi időszak: szeptember 11-től (hétfőtől) órarend/konzultációs rend szerint.

Tájékoztató az évkezdés legfontosabb szabályairól, tennivalóiról

Általános tudnivalók

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) alkotta meg az Egyetem a részletes tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (HKR), e szabályzat keretei között zajlik az első pillanattól kezdve az Ön hallgatói élete. A szabályzat mindenkor hatályos szövege elérhető itt.

A BGGYK-n a tanulmányi adminisztrációt a Tanulmányi Hivatal végzi. Felmerülő kérdéseit, igazolás kérését elektronikus levélben is intézheti. Személyes ügyintézésre a szorgalmi időszak kezdetétől lesz lehetősége, a honlapon közzétett nyitvatartási időben. Tanulmányi ügyei nagy részét elektronikusan, az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében, a Neptun-ban kell intéznie. Ilyenek a félévenkénti regisztráció, a kurzusfelvétel, a vizsgára jelentkezés, egyes személyes adatok megváltoztatása, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése stb.

A beiratkozás a Neptun-ban történő elektronikus regisztráció és a kinyomtatott és aláírt regisztrációs lap leadásával történik. Bármelyik hiánya esetén tanulmányait a hallgató később nem kezdheti meg, felvételi határozata semmissé válik.

A regisztrációt a Neptunba belépve az Ügyintézés/Beiratkozás menüpontban teheti meg, majd ezt követően a beiratkozási lapot az Információk/Általános nyomtatványok menüponton belül találja meg. A beiratkozási lapra kattintva a dokumentum mind a 4 oldalát kérjük egy oldalasan kinyomtatni és aláírni.

Beiratkozás: - a hallgatói jogviszony létesítése – (HKR 35. §)

A beiratkozás, a hallgatói jogviszony létesítése, két részből áll: egy elektronikus és egy személyes ügyintézésből. Először a beiratkozás elektronikus részében a Neptunban kell a következő lépéseket megtennie – legkésőbb a személyes beiratkozásig:

 • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok feltöltése, ill. a feltöltetés megkérése a qter-en (qter.elte.hu) leadott kérelemmel; (az adatok rögzítése 2-3 munkanapot is igénybe vehet)
 • a beiratkozási lap kitöltése és kinyomtatása (a kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia);

A fenti feladatok elvégzése után kerülhet sor a személyes beiratkozásra.

Amennyiben tanulmányait csak egy év kihagyást követően szeretné megkezdeni, a beiratkozáson akkor is részt kell vennie, beiratkozás hiányában tanulmányait a későbbiekben sem kezdheti meg.

FIGYELEM! Aki nem iratkozik be, azaz nem létesít hallgatói jogviszonyt az egyetemmel, az elveszíti a felvétellel elnyert tanulmányi lehetőséget, ezért a beiratkozáson mindenképpen részt kell vennie. Akadályoztatása esetén meghatalmazott útján is beiratkozhat. A regisztrációs időszakot követően beiratkozásra már nincs lehetőség!

A tanulmányok megkezdése, illetve elhalasztása: (HKR 36., 38–41., 54. §)

A hallgatói jogviszony ugyan a beiratkozással létrejön. Ezt követően minden félév elején (a regisztrációs időszak végéig) nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni (azaz aktív-e a féléve), vagy ellenkezőleg, kihagyja azt a félévet (azaz passzív a féléve), tehát szünetelteti a jogviszonyát. Ez a nyilatkozattétel a regisztráció vagy bejelentés. A regisztrációt a Neptunban kell megtennie.

A jogviszony szüneteltetésére, passzív félévi regisztrációra a felvételt követően már az első félévben is lehetőség van egybefüggően legfeljebb két félévig – szülés, baleset, betegség kivételével. A már megtett regisztráció módosítása – egy alkalommal – a regisztrációs időszak végéig (szeptember 10. 20:00) lehetséges. Rendkívüli esetben (ösztöndíj, betegség stb.) kérelemre, az indok igazolásával kérhető a Tanulmányi Bizottságtól az adott félévre vonatkozó regisztráció visszavonása.

A hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók felhasznált államilag támogatott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges féléveit a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) nyilvántartja.

A beiratkozást követően a beadott dokumentumok és a FIR alapján ellenőrizzük, hogy az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató jogosult-e annak igénybe vételére. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy nem felel meg a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) 47. §-ban leírt feltételeknek, akkor a hallgatót önköltséges képzési formára soroljuk át. (adatait ellenőrizheti az ügyfélkapun keresztül)

Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók az önköltség összegét átutalással vagy bankkártyás fizetéssel tudják kiegyenlíteni. A féléves önköltséget a regisztrációs időszakot követő héten írjuk ki a Neptunban.

Az önköltség befizetésével kapcsolatos tudnivalókról a qter.elte.hu oldalon tájékozódhat.

Az önköltség összege:

- alapképzés: 275.000.-Ft/félév
- mesterképzés: 375.000.-Ft/félév

Az összeg befizetésének/a kiírt összeg kiegyenlítésének határideje az őszi félévben: október 15!

Tanulmányi ügyintézés: Szabadságolások miatt 2023. július 31. és augusztus 20. között sem telefonon, sem e-mail útján nem leszünk elérhetők.

Leendő I. évfolyamos hallgatóink tanulmányi előadói:

 • alapképzés nappali tagozat: Tóth Krisztina
 • alapképzés levelező tagozat: Horváthné Paulovics Mária
 • gyógypedagógia MA képzés: Kajtárné Mórocz Mária
 • logopédia MA képzés: Rada Andrea

A Tanulmányi előadók elérhetősége a honlapon található:

Felmentés/kreditelismerés: A hallgató a korábbi felsőoktatási tanulmányainak elismerését a Kari Kreditátviteli Albizottságtól kérheti. A kérelmet a honlapon elérhető kérelemmel kell leadni.
A kérelem benyújtásának első határideje szeptember 15.

Speciális szükségletű hallgatók:

Egyetemünk támogatást nyújt tanulmányaik során a speciális szükségletű hallgatóinknak, illetve megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is (részletesen ld: ELTE SZMSZ II. kötet. XIII. fejezet.) Az ELTE Speciális Szükségletű Hallgatókat Támogató (SHST) kari fogyatékosügyi kordinátorok, dr. Fazekas-Vinkovits Ágnes Sarolta és Tóth Krisztina (e-mail: karikoordinator@barczi.elte.hu).

Az ELTE SHST szolgáltatásairól (pl. eszközkölcsönzés) és az igénybe vehető tanulmányi és szociális kedvezményekről (pl. tárgyfelvételi többletpont vagy vizsgák során igényelt kedvezmények) a kari honlapon tájékozódhat, valamint a szolgáltatások és kedvezmények igénybevételéhez a regisztrációs feltételeket és a regisztrációs űrlapokat is ezen az oldalon találja.

Regisztrációs határidő: 2023. szeptember 5. (ha első félévében többlepont kedvezményt venne igénybe a tárgyfelvételhez, ellenkező esetben folyamatos a regisztráció)

A kitöltött, aláírt regisztrációs űrlapot és a szakértői véleményét a karikoordinator@barczi.elte.hu címen várjuk.

Ezen kívül további ELTE szintű szolgáltatásokról az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) honlapján tájékozódhat: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Könyvtárhasználat:

A beiratkozás nem jelenti egyúttal a kari könyvtárba történő beiratkozást. 
A könyvtár használatához a hallgatóknak be kell iratkozniuk. A beiratkozással és a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatja.

Diákigazolvány: A diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos információk a qter.elte.hu oldalon találhatók.

 

2023. július 25.                                                                                                          Tanulmányi Hivatal