Tanulmányi és szociális kedvezmények

Tanulmányi és szociális kedvezmények

Tanulmányi és szociális kedvezmények

Az alábbi kedvezmények illetik meg Önt az egyetemi tanulmányok és a vizsgák során, mint regisztrált, speciális szükségletű hallgatót. 

MILYEN KÖTELESSÉGE VAN AZ EGYETEMNEK?

Az egytemenek teljes körű, pontos és hozzáférhető információt kell nyújtania a hallgatónak a tanulmányai folytatásához, és személyes adottságainak, egészségi állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást kell biztosítania.

Iránymutatások a hozzáférhető információért (pdf)

Az oktatóknak biztosítaniuk kell a speciális szükségletekhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtaniuk ahhoz, hogy a hallgató teljesíthesse a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteniük kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól, azonban ez a mentesítés a kötelező tárgyak esetében nem érvényesíthető, mivel ezek a képzettségedhez szükséges kompetenciákat jelentő, fontos ismereteket tartalmazó kurzusok. 


HÁNY KREDITET KELL TELJESÍTENEM?

Összességében és a diploma megszerzéséhez ugyanannyit, mint az adott képzési szinten és szakon bárki másnak, azonban a két félév átlagában kötelezően előírt minimum 18 kredit teljesítése alól kedvezmény kaphat. Ha a hallgató ugyanis két félév alatt nem teljesít 18 kreditnyi tárgyat, az állami ösztöndíjas képzésről átsorolják az önköltséges képzési formára. Amennyiben regisztráltál, akkor ez Önre nem vonatkozik, és nem kell külön kérvényezni, automatikusan mentesül az átsorolás alól. Ha azonban szeretne tanulmányi ösztöndíjban részesülni, akkor gondosan tanulmányozza a Hallgatói Követelményrendszert (HKR), annak is a karokra vonatkozó un. Különös részét, mivel karonként eltérő annak a szabályozása, hogy a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltétele-e bizonyos számú kredit teljesítése, és ha igen, akkor mennyi kreditet kellett megszereznie az előző félévben.


MILYEN TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEKET KAPHATOK?

Ezt a kérdést a Hallgatói Követelményrendszer, különösen annak XIII. fejezete szabályozza. 

 • Ha a kurzusfelvételnél rangsorolás történik, és Ön regisztrált, mint speciális szükségletű hallgató, valamint kitöltötte a regisztrációs adatlapon az erre vonatkozó részt, akkor kaphat 1000 többletpontot, amivel biztosan bekerül az Ön által választott kurzusra.  Azért kell írásban nyilatkozia a többletpont igényről, mert a kurzusra felvett hallgatók látják a listában az Ön nevét és a magas pontszám alapján kikövetkeztethetik, hogy Ön speciális szükségletű hallgatónk.  
 • Amennyiben mozgáskorlátozott vagy látássérült vagy hallássérült hallgatónk, mentesülhet egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása alól. Ezt a mentességet kari speciális bizottság javaslata alapján a kurzus oktatója adhatja meg, illetve határozhatja meg a helyettesítő követelményeket. A mentességet tehát kérvényezni kell. Hogy ez a kérvény milyen formában íródjon és kihez szóljon, az karonként eltér, ezért minden esetben forduljon a kari fogyatékosügyi koordinátorhoz!
 • A Kar dékánjának engedélyével mentesülhet a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. Ezt is írásban tudja kérvényezni, melynek megírásában segítsgéget kérhet a kari koordinátortól.
 • A tréning jellegű foglalkozások kivételével a kurzusokon hangfelvételt készíthet, azt azonban csak saját tanulmányai során és azokkal összefüggésben használhatja fel – nem oszthatja meg másokkal, és közösségi felületekre sem töltheti fel. Az oktató és a kurzus résztvevői részére a hangfelvétel készítését előre be kell jelentenie.
 • Mint regisztrált, speciális szükségletű hallgatónk, a vizsga előtt legalább négy munkanappal jeleznie kell kéréseit a vizsgáztatónak, aki ennek alapján köteles
  •  lehetővé tenni szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, illetve az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga letételét, 
  • engedélyezni az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát 
  • a felkészülési, illetőleg a teljesítési időt – a nem speciális szükségletű hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest – legalább 30%-kal meghosszabbítani.
 •  A vizsgára kari fogyatékosügyi koordinátorának kell biztosítani a speciális eszközöket, illetve, ha szüksége van rá, a jelnyelvi tolmácsot. Ezért az igényét a koordinátorának is jeleznie kell, legalább négy munkanappal a vizsga előtt. 
A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKNAK NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK, MENTESSÉGEK
(ld: HKR 209.§.)
Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények
Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények
Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények
Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények
Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények
Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények - a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál
Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények - a diszkalkuliás hallgatónál
Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények - a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál
Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények - a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónak

 


MENNYI IDEIG TANULHATOK ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN?

Bármely személy felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben. Azonban, ha regisztráltál, mint speciális szükségletű hallgató, akkor a támogatási időt a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. Így összesen tehát 16 félévet tanulhat állami ösztöndíjas képzésben.


MILYEN ELŐNYBEN RÉSZESÜLÖK A SZOCIÁLIS JELLEGŰ TÁMOGATÁSOK TERÉN?

Mint regisztrált, speciális szükségletű hallgató, alapvetően kétféle módon részesülhet pozitív diszkriminációban a szociális támogatások terén:

 1. Kollégiumi férőhely iránti igény: a kollégiumi jelentkezés feltételeit a HKR rögzíti. A jelentkezést pályázat útján valósítja meg a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat minden szemeszterben. A speciális szükségletű hallgatók többletpontot kapnak a jelentkezésnél, így nagyobb eséllyel juthatnak kollégiumi férőhelyhez. A látássérült hallgatóknak lehetőségük van olyan kollégiumot megjelölni, ahonnan a legkönnyebben eljutnak a karra, ahol tanulnak. A mozgáskorlátozott hallgatóknak lehetőségük van akadálymentes szobát igényelni. Az autizmus-spektrum zavarban érintett hallgatók speciális szükségleteit is igyekeznek figyelembe venni: kérhetnek kétágyas, vagy egyágyas szobát; kérhetik, hogy a szoba ne legyen a zajos, utcai fronton, stb. Ezen igények kielégítése nem automatikus, a kollégiumok telítettségétől függ. Minden esetben forduljon kérdéseitvel a Kollégiumi fogyatékosügyi koordinátorhoz.
 2. Rendszeres szociális támogatás (gyakori néven: szoc.tám.): A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik és a Hallgatói Önkormányzat végzi, amelyben a speciális szükségletért többletpont jár.