Tájékoztató a beiratkozásról

2020.07.20.
Tájékoztató a beiratkozásról

 

Kedves Leendő Hallgatónk!

Örömmel köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy megkezdi tanulmányait karunkon.

Beiratkozás:

Az egészségügyi vészhelyzetre tekintettel az egyetem távolléti oktatásban kezdi meg a tavaszi félévet, így a személyes beiratkozásra, ügyintézésre nem lesz lehetőség.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat kérjük postai úton megküldeni címünkre (1097 Budapest, Ecseri út. 3. Tanulmányi Hivatal / Tóth Krisztina részére). A postára adás legkésőbbi dátuma 2021. február 5. (péntek) lehet.

Az alább felsorolt dokumentumokat kell megküldenie.

  • 1 db igazolványképet, melynek a hátoldalára felírta nevét és Neptun kódját,
  • állami nyelvvizsga-bizonyítványának fénymásolatát, ill. érettségi bizonyítványának fénymásolatát, ha az nyelvvizsgát igazol,
  • gyógypedagógia szakos oklevelének fénymásolatát,
  • TAJ kártyájának, adóigazolványának, személyi igazolványának számát kérjük a beiratkozási lapon feltüntetni,
  • önköltséges képzésre felvételt nyert jelentkező e-mailben megkapott képzési szerződésének 2 kitöltött és aláírt példányát,
  • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lapokat (2 példány, külön lapra nyomtatandó) és egyéb kinyomtatott adatlapokat kitöltve, aláírva.

Szorgalmi időszak: február 8-tól (hétfőtől) órarendi/konzultációs rendi beosztás szerint.
Honlapunkon (www.barczi.elte.hu) az Oktatás/Tanulmányi Hivatal/Óra- és konzultációs rendek menüpont alatt található az óra- és konzultációs rend.

Tájékoztató az évkezdés legfontosabb szabályairól, tennivalóiról

Általános tudnivalók

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) alkotta meg az Egyetem a részletes tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (HKR), e szabályzat keretei között zajlik az első pillanattól kezdve az Ön hallgatói élete. A szabályzat mindenkor hatályos szövege elérhető itt.

A BGGYK-n a tanulmányi ügyeit a Tanulmányi Hivatal intézi, személyes ügyintézésre az Egyetem előírásai alapján a 2020/2021. tanév tavaszi félévében (visszavonásig) nincs lehetősége. Felmerülő kérdéseit, igazolás kérését elektronikus levélben intézheti tanulmányi ügyintézőjével (Tóth Krisztina, toth.krisztina.th@barczi.elte.hu) vagy a th@barczi.elte.hu címen. Tanulmányi ügyeit elektronikusan, az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében, a Neptun-ban kell intéznie. Ilyenek a félévenkénti regisztráció, a kurzusfelvétel, a vizsgára jelentkezés, egyes személyes adatok megváltoztatása, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése stb.

A beiratkozás a Neptun-ban történő elektronikus regisztráció és a kinyomtatott és aláírt regisztrációs lap leadásával történik. Bármelyik hiánya esetén tanulmányait a hallgató később nem kezdheti meg, felvételi határozata semmissé válik.

Beiratkozás: - a hallgatói jogviszony létesítése – (HKR 35. §)

A beiratkozás, a hallgatói jogviszony létesítése, két részből áll: egy elektronikus és egy személyes ügyintézésből. Először a beiratkozás elektronikus részében a Neptunban kell a következő lépéseket megtennie – legkésőbb a személyes beiratkozásig:

  • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok feltöltése, ill. a feltöltetés megkérése a qter-en (qter.elte.hu) leadott kérelemmel; (az adatok rögzítése 2-3 munkanapot is igénybe vehet)
  • a beiratkozási lap kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapot postai úton kell megküldenie);

Amennyiben tanulmányait csak egy év kihagyást követően szeretné megkezdeni, a beiratkozáson akkor is részt kell vennie, beiratkozás hiányában tanulmányait a későbbiekben sem kezdheti meg.

FIGYELEM! Aki nem iratkozik be, azaz nem létesít hallgatói jogviszonyt az egyetemmel, az elveszíti a felvétellel elnyert tanulmányi lehetőséget.

A regisztrációs időszakot követően beiratkozásra már nincs lehetőség!

A tanulmányok megkezdése, illetve elhalasztása: (HKR 36., 38–41., 54. §)

A hallgatói jogviszony ugyan a beiratkozással létrejön, ezt követően minden félév elején (a regisztrációs időszak végéig) nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni (azaz aktív-e a féléve), vagy ellenkezőleg, kihagyja azt a félévet (azaz passzív a féléve), tehát szünetelteti a jogviszonyát. Ez a nyilatkozattétel a regisztráció vagy bejelentés. A regisztrációt a Neptunban kell megtennie.

A jogviszony szüneteltetésére, passzív félévi regisztrációra a felvételt követően már az első félévben is lehetőség van egybefüggően legfeljebb két félévig – szülés, baleset, betegség kivételével. A már megtett regisztráció módosítása – egy alkalommal – február 5-ig lehetséges. Rendkívüli esetben (ösztöndíj, betegség stb.) kérelemre, az indok igazolásával kérhető a Tanulmányi Bizottságtól az adott félévre vonatkozó regisztráció visszavonása.

A hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók felhasznált államilag támogatott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges féléveit a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) nyilvántartja.

A beiratkozást követően a beadott dokumentumok és a FIR alapján ellenőrizzük, hogy az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató jogosult-e annak igénybe vételére. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy nem felel meg a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) 47. §-ban leírt feltételeknek, akkor a hallgatót önköltséges képzési formára soroljuk át. (adatait ellenőrizheti az ügyfélkapun keresztül)

Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók az önköltség összegét átutalással tudják kiegyenlíteni. A féléves önköltséget a regisztrációs időszakot követő héten írjuk ki a Neptunban.
Az önköltség befizetésével kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat.

Az önköltség összege:
- mesterképzés: 375.000.-Ft/félév
Az összeg befizetésének/a kiírt összeg kiegyenlítésének határideje a tavaszi félévben: március 15!

Tanulmányi ügyintézés:
Tanulmányi előadója: Tóth Krisztina, elérhetősége itt található:

Felmentés/kreditelismerés: A hallgató a korábbi felsőoktatási tanulmányainak elismerését a Kari Kreditátviteli Albizottságtól kérheti. A kérelmet a honlapon elérhető kérelemmel kell leadni.
A kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak utolsó napja (február 13.).

Speciális szükségletű hallgatók:

Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk a Hallgatói Követelményrendszer (ELTE SZMSZ II. kötet) kivételes tanulmányi rendre vonatkozó szabályozása szerint megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is. Tanulmányaikban segítséget nyújt a kari fogyatékosügyi koordinátor, dr. Fazekas Ágnes Sarolta (e-mail: karikoordinator.barczi@gmail.com)

Könyvtárhasználat:
A beiratkozás nem jelenti egyúttal a kari könyvtárba történő beiratkozást. 
A könyvtár használatához a hallgatóknak be kell iratkozniuk. A beiratkozással és a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatja.

Diákigazolvány: A diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos információk itt találhatók.

Ösztöndíjpályázati lehetőség:

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZETT HALLGATÓK RÉSZÉRE – 2020/2021 II. FÉLÉV

A fent jelzett pályázat itt érhető el.

 

2021. január 25.                                                   
Tanulmányi Hivatal