Alapképzés

Alapképzés

Gyógypedagógia alapképzési (BA) szak bemutatása

2023.10.04.
Gyógypedagógia alapképzési (BA) szak bemutatása

Mi a képzésünk célja?

Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai (orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia) korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és társadalmi integrációjuk érdekében. Képesek választott szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyitott a speciális szükségletű hallgatók fogadására. Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt még a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció a szakirány-felelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához.

A Karon működik a Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete. A kari fogyatékosügyi koordinátor: Tóth Krisztina és dr. Fazekas Ágnes Sarolta. Elérhetőség:: 1097 Budapest, Ecseri út 3., e-mail: karikoordiator@barczi.elte.hu.

Milyen ismereteket sajátíthatsz el?

Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek (pl. orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, pszichológia) elsajátítása mellett szaknyelvi oktatásban (angol vagy német nyelven), egészség- és testnevelésben részesülnek a hallgatók. Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika.

A képzés második felében a választott szakirány(ok)nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik, nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül egyaránt. Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások, a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana.

Milyen szakirányok közül választhatsz?

Autizmus spektrum pedagógiája

A szakirány az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására, a gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy, korai fejlesztés, oktatás valamint a szociális intézmények színterein.

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája

A szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel.

Hallássérültek Pedagógiája

A szakirány a csecsemő-, gyermek-, ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készít fel, a végzett szakemberek speciális óvodai, iskolai nevelési és differenciált oktatási feladatokat látnak el, illetve a hallássérült felnőttek rehabilitálását végzik.

Látássérültek Pedagógiája

A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel.

Logopédia

A szakirány a hang-, beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarokban, a specifikus tanulási zavarokban és a gyermekkori nyelészavarokban érintett személyek logopédiai ellátásához tartozó prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységre készít fel.

Pszichopedagógia

A szakirány a nehezen kezelhető, személyiség- viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatására, gyógyító nevelésére, gondozására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

Szomatopedagógia

A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, a mozgáskorlátozott valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel.

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája

A szakirány a tanulásban akadályozott – enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, illetve nehezen tanuló – gyermekek speciális nevelési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel.

Hol tanulhatsz tovább a BA képzés után?

A BA képzés végeztével az alábbi mesterképzési szakokon van lehetőség továbbtanulásra:

gyógypedagógia mesterképzési szak,
gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak
interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak,
neveléstudományi mesterképzési szak,
kisebbségpolitika mesterképzési szak,
komplex rehabilitáció mesterképzési szak,
kriminológia mesterképzési szak.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógusként?

Az országban még mindig hiány van képzett gyógypedagógusokból. A gyógypedagógiai felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők több mint fele a köznevelés intézményeiben helyezkedik el, a nevelési, oktatási intézmények mellett a pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgálatok, intézetek is kínálnak munkalehetőséget. Az integrált nevelés keretében a köznevelésben és felsőoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók, hallgatók arányának fokozatos növekedésével olyan szakemberek alkalmazása szükséges, akik az integrált/inkluzív nevelés-oktatás területén szervező, tanácsadó, tanulást és életvezetést segítő feladatokat látnak el. Gyógypedagógus szakembert foglalkoztatnak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátórendszer, a civil szervezetek és az igazságügy egyes intézményeiben is. A gyógypedagógusok jelenlegi és várható foglalkoztatásának sokféle és bővülő színterei a képzéstől azt igénylik, hogy korábbi struktúráját árnyalja, gazdagítsa, hogy az alapképzésből olyan szakemberek kerüljenek ki, akik az érintett személyek szakirányú ellátására felkészültek.

Képzési idő:
8 félév (240 kredit), az utolsó (8.) félévben a hallgatók összefüggő szakmai gyakorlaton (terepgyakorlaton) vesznek részt.

Felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezők – szakképzettségtől függően – kreditátviteli kérelem formájában kérelmezhetik korábbi szakképzettségük beszámítását, ennek következtében képzési idejük lerövidíthető. Erről bővebb információ itt olvasható.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
A gyógypedagógia szakos alapképzésben az egyes szakirányokon szerzett végzettség önálló szakképzettséget ad, ezért az oklevélben az elvégzett szakirány/ok is feltüntetésre kerül/nek:

gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon;
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon;
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon;
gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon;
gyógypedagógus, logopédia szakirányon;
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon;
gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon;
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.

Elérhetőségek

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tanulmányi Hivatal
1097 Budapest Ecseri út 3.

Telefon: (06-1) 358-5500
Email cím: th@barczi.elte.hu