Tájékoztató a beiratkozásról - szeptember

2020.07.30.
Tájékoztató a beiratkozásról - szeptember

Kedves Hallgatónk!

Örömmel köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy megkezdi tanulmányait a gyógypedagógus képzésben.

Kari tanévnyitó ünnepség
2019. szeptember 9-én hétfőn a szorgalmi időszak első napján lesz, melyre minden alapképzés nappali tagozatra felvételt nyert hallgatót várunk. Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. A dékáni kézfogáshoz fehér kesztyű viselését kérjük.

Beiratkozás:
Beiratkozás időpontja képzési szintenként, tagozatonként eltérő. Az időpontokról az Oktatás/Tanulmányi Hivatal/Beiratkozás/Beiratkozási időpontok menüpontban talál információt.

Az alapképzés nappali tagozatos hallgatói részére a beiratkozást megelőző napon az alábbi tájékoztatókat tartjuk:

 • Tanulmányi Hivatal tájékoztatója
 • könyvtárhasználati tájékoztató
 • SHST tájékoztatója
 • Erasmus tájékoztató

A beiratkozásra az alább felsoroltakat kell elhoznia:

 • 1 db igazolványképet, melynek a hátoldalára felírta nevét és Neptun kódját,
 • eredeti érettségi bizonyítványát alapképzésre felvett hallgatóknak (a diploma minősítés alapján felvételt nyert jelentkezők is) és annak fénymásolatát,
 • eredeti állami nyelvvizsga-bizonyítványát és annak fénymásolatát,
 • eredeti oklevelét/okleveleit és annak fénymásolatát (amennyiben rendelkezik oklevéllel),
 • egyéb más, a felvételi döntésben figyelembe vett eredeti okmányát/igazolását és annak fénymásolatát,
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgárok esetében útlevelét és tartózkodási engedélyét)
 • TAJ kártyáját és adóigazolványát, ha a beiratkozási lapon ezek adatai még nem szerepelnek,
 • a Neptunból kinyomtatott beiratkozási lapokat és egyéb kinyomtatott adatlapokat kitöltve, aláírva.

Beiratkozásra a honlapon megadott időpontokban van lehetőség. Szeptember 6-át követően már nincs lehetőség a beiratkozásra!

Szorgalmi időszak: szeptember 9-től (hétfőtől) órarendi/konzultációs rendi beosztás szerint.

Honlapunkon (www.barczi.elte.hu) a Tanulmányi Hivatal/Óra- és konzultációs rendek menüpont alatt található az óra- és konzultációs rend.

Tájékoztató az évkezdés legfontosabb szabályairól, tennivalóiról

Általános tudnivalók
A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) alkotta meg az Egyetem a részletes tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (HKR), e szabályzat keretei között zajlik az első pillanattól kezdve az Ön hallgatói élete. A szabályzat mindenkor hatályos szövege elérhető a https://qter.elte.hu/ oldalon, a Dokumentumok/Szabályzatok menüpont vagy a kari honlapon az Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Szabályzatok. menüpont alatt.

A BGGYK-n a tanulmányi ügyeit a Tanulmányi Hivatal intézi, személyes ügyintézésre az Ecseri úti épület I. emelet 107. szobában - a félfogadási időben – van lehetősége. Az ügyek nagyobb részét azonban elektronikusan, az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében, a Neptun-ban kell intéznie. Ilyenek a félévenkénti regisztráció, a kurzusfelvétel, a vizsgára jelentkezés, egyes személyes adatok megváltoztatása, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése stb.

A beiratkozás a Neptun-ban történő elektronikus regisztráció és a kinyomtatott és aláírt regisztrációs lap leadásával történik. Bármelyik hiánya esetén tanulmányait a hallgató később nem kezdheti meg, felvételi határozata semmissé válik.

Beiratkozás: - a hallgatói jogviszony létesítése – (HKR 35. §)
A beiratkozás, a hallgatói jogviszony létesítése, két részből áll: egy elektronikus és egy személyes ügyintézésből. Először a beiratkozás elektronikus részében a Neptunban kell a következő lépéseket megtennie – legkésőbb a személyes beiratkozásig:

 • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok feltöltése, ill. a feltöltetés megkérése a qter-en (qter.elte.hu) leadott kérelemmel;
 • a beiratkozási lap kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapot a személyes beiratkozásra magával kell hoznia);

A fenti feladatok elvégzése után kerülhet sor a személyes beiratkozásra. (A kurzusfelvételek ellenőrzése miatt a Neptun augusztus 30-án 16.00-20.00 között nem lesz elérhető.)

Amennyiben tanulmányait csak egy év kihagyást követően szeretné megkezdeni, a beiratkozáson akkor is részt kell vennie, beiratkozás hiányában tanulmányait a későbbiekben sem kezdheti meg.

FIGYELEM! Aki nem iratkozik be, azaz nem létesít hallgatói jogviszonyt az egyetemmel, az elveszíti a felvétellel elnyert tanulmányi lehetőséget, ezért a beiratkozáson mindenképpen részt kell vennie. Akadályoztatása esetén meghatalmazott útján is beiratkozhat. A regisztrációs időszakot követően beiratkozásra már nincs lehetőség!

A tanulmányok megkezdése, illetve elhalasztása: (HKR 36., 38–41., 54. §)
A hallgatói jogviszony ugyan a beiratkozással létrejön, de minden félév elején (a regisztrációs időszak végéig) nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni (azaz aktív-e a féléve), vagy ellenkezőleg, kihagyja azt a félévet (azaz passzív a féléve), tehát szünetelteti a jogviszonyát. Ez a nyilatkozattétel a regisztráció vagy bejelentés.

A jogviszony szüneteltetésére, félévkihagyásra is csak a beiratkozást követően kerülhet sor, és erre egybefüggően legfeljebb két félévig van lehetőség – szülés, baleset, betegség kivételével. A már megtett regisztráció módosítása – egy alkalommal - szeptember 6-ig lehetséges. Rendkívüli esetben (ösztöndíj, betegség stb.) kérelemre, az indok igazolásával (az igazolás eredeti példányának bemutatása) kérhető a Tanulmányi Bizottságtól az adott félévre vonatkozó regisztráció visszavonása.

Speciális szükségletű hallgatók:
Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk a Hallgatói Követelményrendszer (ELTE SZMSZ II. kötet) kivételes tanulmányi rendre vonatkozó szabályozása szerint megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is. Tanulmányaikban segítséget nyújt a kari fogyatékosügyi koordinátor, Fazekas Ágnes Sarolta (e-mail: karikoordinator.barczi@gmail.com, tel:06/1-358-5579)

A hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre.

A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók felhasznált államilag támogatott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges féléveit a Felsőoktatási Információs Rendszer nyilvántartja. Amennyiben a rendszer adatai alapján Ön már felhasználta az Nftv. alapján rendelkezésére álló 12 félévet, akkor a Tanulmányi Hivatal ügyintézője hivatalból át fogja önt sorolni önköltséges képzési formára.

A beiratkozást követően a beadott dokumentumok és az országos nyilvántartás (FIR) alapján ellenőrizzük, hogy az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató jogosult-e annak igénybe vételére. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy nem felel meg a Nemzeti felsőoktatási törvény (Nftv.) 47. §-ban leírt feltételeknek, akkor a hallgatót önköltséges képzési formára soroljuk át.  (adatait ellenőrizheti az ügyfélkapun keresztül)

Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók az önköltség összegét átutalással tudják kiegyenlíteni. A féléves önköltséget a regisztrációs időszakot követő héten írjuk ki a Neptunban.

Az átutalással kapcsolatos tudnivalókról a Quaestura Iroda (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy), illetve a kar honlapján a Beiratkozás menüpont alatt tájékozódhat.

Az önköltség összege:
- alapképzés nappali tagozat: 275.000.-Ft/félév
- alapképzés levelező tagozat: 250.000.-Ft/félév
- mesterképzés nappali tagozat: 375.000.-Ft/félév
- mesterképzés levelező tagozat: 325.000.-Ft/félév

Az összeg befizetésének határideje az őszi félévben: október 15!

Tanulmányi ügyintézés: Az épület bezárása miatt 2019. július 29. és augusztus 20. között sem telefonon, sem e-mail útján nem leszünk elérhetők.

Ezt követően ügyfélfogadás: augusztus 23-án és szeptember 6-án 10-14 óra között.

Hallgatói ügyintézés az A épület 107-ben.

Felmentés/kreditelismerés: A hallgató a korábbi felsőoktatási tanulmányainak elismerését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól kérheti. A kérelemhez (a nyomtatvány letölthető a honlapról - http://barczi.elte.hu/content/nyomtatvanyok.t.31?m=85) csatolni kell a leckekönyv/oklevélmelléklet adott oldalának fénymásolatát, megjelölve a teljesített tárgyat és a tanult tárgy tematikáját (hitelesítve).
A kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi időszak utolsó napja (szeptember 13.).
Az ezt követően beadott kérelmeket nem tudjuk elfogadni, ezek automatikus elutasításra kerülnek!

Diákigazolvány: A diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos információk megtalálhatók (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Diakigazolvany)

 

2019. július 24.                                                                                                                            Tanulmányi Hivatal